Изменување и дополнување на јавен повик бр. 08/2016 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година - 20.10.2016


<


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани субјекти дека рокот за поднесување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година и тоа за мерка 121 Инвестициии во модернизација на земјоделски стопанства е дополнет со уште еден рок и тоа од 15 октомври до 31 октомври 2016 година.
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.09/2016за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година - 15.10.2016
Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
(„Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015 и 39/2016),
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.09/2016 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година .
македонска верзија и албанска верзија

[
повеќе]

АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ Објавува ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2016 - 14.10.2016Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници (“Службен весник на Република Македонија” бр.27/2014, 199/2014, 154/2015, 5/2016, и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас (“Службен весник на Република Македонија” бр.11/2015),


АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2016 за пополнување на работно место со унапредување на 7 (седум) државни службеници во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за следните работни места:Објава на оглас

Пријава

[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ - 10.10.2016Во врска со објавата на ден 07.10.2016 година во дневниот печат Дневник за одржување на отоврени денови на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги известуваме сите заинтересирани граѓани дека во периодот од 10.10-06.12.2016 година нема да се одржат отворени денови во регионалните канцеларии на Агенцијата или во просториите на општините.


македонска верзија


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 06.10.2016Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува млекопроизводителите дека рокот за поднесување на барања за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од мај до септември 2016 година е до 5 ноември 2016 година.македонска верзија


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 01.09.2016Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува производителите на пченица дека рокот за поднесување на барања за финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од реколта 2016 година завршува на 15 септември 2016 година.македонска верзија


[повеќе]ЈAВЕН ПОВИК бр.08/2016 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016
- 20.08.2016


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09 43/14, 193/15 и 39/16), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот Јавен повик бр.08/2016 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 .


македонска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 27.07.2016Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува оризопроизводителите дека рокот за поднесување на барања за директни плаќања за призведена и продадена оризова арпа е во тек и ќе трае до 31 август 2016 година.македонска верзија


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 15.06.2016Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува млекопроизводителите дека рокот за поднесување на барања за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од јануари до април 2016 година е до 15 јуни, како и од 25 јуни до 30 јуни 2016 година. Висината на поддршката изнесува 3,5 денари по литар. Барањата се поднесуваат по електронски пат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство каде што е регистрирано земјоделското стопанство.

Исто така, до 15 јуни, како и од 25 јуни до 30 јуни 2016 година завршува рокот за поднесување на барања за директни плаќања за несилки внесени во капацитет за производство на јајца во период од јануари до април 2016 година. Висината на поддршката изнесува 100 денари за купена и внесена неслика во одгледувалиште на кокошки несилки за производство на јајца. Барањата се поднесуваат во писарницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, лично или пошта. Образецот за поднесување на барањата како и потребната документација може да поднине во Агенцијата или да се превземе од веб страната: www.ipardpa.gov.mk, во полето „Директни плаќања 2016“, „Обрасци“.

Воедно, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува барателите дека рокот за поднесување на барање за мерките по површина и грло добиток завршува на 30 јуни 2016 година.македонска верзија


[повеќе]

На ден 03.06.2016 година Премиерот на Република Македонија г-дин Емил Димитриев ја посети Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој - 03.06.2016
На ден 03.06.2016 година Премиерот на Република Македонија г-дин Емил Димитриев ја посети Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој каде оствари средба со Директорката г-ѓа Билјана Вуковиќ на која се дискутираше за идните планови и активности на Агенцијата.
[повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu