ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2010 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2010 година за подмерка 3.4 - 05.11.2010 во 08:42
ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2010 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2010 година за подмерка 3.4 Надомест на трошоци за номадско одгледување на овци и традиционално овчарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu