Изменување на Јавниот повик бр.03/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година - 29.04.2015 во 09:42
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст: Агенција) ги известува сите заинтересирани субјекти за поднесување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерката 131 Eкономско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност дека поради подготовка на измени и дополнувања на Законот за земјоделски задруги (Службен весник на Република Македонија бр. 23/2013 и 51/2015) во делот на разгледување на можноста за остварување на правото на финансиска поддршка за набавка на земјоделска механизација како и делот за проширување на мерките за финансиска поддршка за воведување на унифициран начин на земјоделско производство од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се врши измена на Јавниот Повик 03/2015.


македонска верзија и албанска верзија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu