ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020 - 04.10.2019 во 08:58
Врз основа на член 9 став 1 точка б од Законот за ратификација на Секторската спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Европската комисија за воспоставување на одредби за управување и спроведување на финасиската помош на Унијата за Република Македонија според Инструментот за претпристапна помош во областа на политиките за „Земјоделство и рурален развој" (ИПАРД) („Сл. весник на РМ“ бр. 38/2016), врз основа на Дел II мерка Диверзификација на фармите и развој на бизниси точка 11 од Програмата за користење на средствата од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) за период 2014-2020 („Сл. весник на РМ“ бр. 177/2016), и врз основа на член 6 од Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од програмата ИПАРД 2014-2020 („Сл. весник на РМ“ бр. 64/2016) и („Сл. весник на РСМ“ бр. 58/2019)

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

на 04 октомври 2019 година објавувa

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019
за доставување на барања за користење на средства од
ИПАРД Програмата 2014-2020
.


македонска долга верзија

Контакт листа на регионални одделенија со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството
ИПАРД 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu