ОДЛУКА за продолжување на рокот на Јавен повик 01/2019 за доставување на барање за користење на средства од ИПАРД програмата 2014-2020 - 09.11.2019 во 08:03

Врз основа на член 6, став 5 и член 12, став 1, алинеја 7 од Законот за основање на Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој (,,Службен весник на Република Македонија” бр.72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16 и 164/18) а во врска со член 6, став 4 од Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска Поддршка за мерките за рурален развој финансирани од Програмата ИПАРД 2014-2020, директорот на Агенцијата за финансиска подршка во замјоделството и руралниот развој ја донесе следната одлука:

ОДЛУКА
за продолжување на рокот на Јавен повик 01/2019 за доставување
на барање за користење на средства од
ИПАРД програмата 2014-2020
.


ОДЛУКА - македонска верзија

ОДЛУКА - албанска верзија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu