ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2019 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020 - 28.12.2019 во 08:07


Врз основа на член 9 став 1 точка б од Законот за ратификација на Секторската спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Европската комисија за воспоставување на одредби за управување и спроведување на финасиската помош на Унијата за Република Македонија според Инструментот за претпристапна помош во областа на политиките за „Земјоделство и рурален развој" (ИПАРД) („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 38/2016), врз основа на Дел II мерка Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни производи точка 11 од Програмата за користење на средствата од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) за период 2014-2020 („Сл. весник на РМ“ бр. 177/2016), и врз основа на член 6 од Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од програмата ИПАРД 2014-2020 („Сл. весник на РМ“ бр. 64/2016) и член 4 од Уредба за изменување и дополнување на уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од програмата ИПАРД 2014-2020 („ Сл. весник на Република Северна Македонија бр. 58 од 19.03.2019)


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

на 28 декември 2019 година објавувa

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2019
за доставување на барања за користење на средства од
ИПАРД Програмата 2014-2020
.


македонска долга верзија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu