СООПШТЕНИЕ - 20.11.2020 во 14:15Во Куманово се одржа завршен настан за Кампањата за публицитет за ИПАРД Програмата 2014-2020

Телото за управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, одржа завршен настан за Кампањата за публицитет за ИПАРД Програмата 2014-2020. Настанот се одржа во Куманово во зградата на поранешен Комитет во Кружната Сала.
Телото за управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги претстави активностите кои што беа преземани во текот на Кампањата за публицитет на ИПАРД 2014-2020. Кампањата започна на 21 ноември 2018 година со продолжено траење од 18 на 24 месеци, поради КОВИД-19 пандемијата.
Настаните ги опфаќаат организирањето на ИПАРД инфо-едукативни деновите, ИПАРД форумите и ИПАРД работилниците. Исто така, во рамките на Кампањата како активности, се изработени и дистрибуирани Барања за користење на средства и Упатства, брошури, постери, изработка и објава на аудио и видео спотови, како и навремено ажурирање на веб страницата www.ipard.gov.mk.
Од одговорните институции информираа дека се одржани повеќе од 80 инфо едукативни денови во општините и руралните места низ целата држава, форуми и работилници, каде што потенцијалните корисници на ИПАРД фондовите беа информирани за спроведувањето и користењето на ИПАРД средствата. Во текот на спроведувањето на инфо деновите во фокусот на беа опфатени Мерка 1 - Инвестиции во основни средства на земјоделските стопанства, Мерка 3 - Инвестиции во основни средства кои се однесуваат на преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи и Мерка 7 - Диверзификација на фарми и развој на бизниси. Исто така, во текот на спроведувањето на Кампањата, беа спроведени и 3 форуми, во Велес, Берово и Валандово, како и 5 работилници низ земјата.
Целосната презентација од завршниот настан за Кампањата за публицитет на ИПАРД 2014-2020 можете да ја проследите на следните линкови: https://ipard.gov.mk/mk/soopstenija/soopstenie/zavrshen-nastan-za-publicitet-kumanovo/ или
https://www.youtube.com/watch?v=tQaqSj8cjzs&feature=youtu.be .
Повеќе информации за спроведување на активностите се достапни на веб страницата на Телото за управување со ИПАРД www.ipard.gov.mk, а дополнителни информации и детали за ИПАРД фондовите може да добијат на веб страниците на Телото за управување со ИПАРД фондовите при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (www.ipard.gov.mk), (http://mzsv.gov.mk/), Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството (http://agencija.gov.mk/) и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ( http://ipardpa.gov.mk/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu