СООПШТЕНИЕ - 30.12.2021 во 11:43
Исплатени близу 22 милиони денари за плати за овчаритеАгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 41 субјект исплати близу 22 милиони денари за плата за овчарите. Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски информира дека право на користење на оваа финансиска поддршка имаат сите регистрирани земјоделски стопанства кои се стекнале со право за добивање на ваква поддршка.

„Финансиската поддршка за оваа мерка е исплатена на сите сточари кои во период од една година не го намалиле бројот на вработени. Фармерите кои стоката ја напасуваат или чуваат на на надморска висина над 700 метри, односно регистрираните одгледувачници се наоаѓаат во населени места со надморска висина над 700 метри добија поддршка од 100% од просечната плата во дејноста за период ноември 2018 до декември 2020 година. Оние фармери кои стоката ја напасуваат или чуваат на надморска висина под 700 метри надморска висина добија помош од 60 % од просечна месечна нето – плата во секторот. “ – информира Бачовски

Средствата се доделуваат во сооднос едно вработено лице на 150 овци, 50 кози или 50 говеда. Максималниот износ на исплатени средства е до 360.000 денари од вработен и за не повеќе од 20 вработени.

Агенцијата продолжува да биде партнер на земјоделците и сточарите. Во еден ден, без селекција се исплаќаат средствата за субвенции на сите кои правно – законски ги исполниле условите за добивање на истата и не се должници кон АД. Водостопанство, АД. Пасишта или за закуп на земја преку МЗШВ.

U pagun afër 22 milionë denarë për paga për barinjtë

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural ka paguar afër 22 milionë denarë në llogaritë e 41 subjekteve për pagën e barinjve. Drejtori i AMFBZHR-së, Nikica Baçovski informoi se të drejtën e shfrytëzimit të kësaj mbështetje financiare e kanë të gjitha ekonomitë bujqësore të regjistruara që kanë fituar të drejtën për të përfituar një mbështetje të tillë.

“Përkrahja financiare për këtë masë është paguar për të gjithë bujqit që nuk kanë reduktuar numrin e të punësuarve në një periudhë njëvjeçare. Bujqit që kullosin ose ruajnë bagëtinë në lartësi mbi 700 metra, gjegjësisht lukunitë të regjistruara të vendosura në vendbanime me lartësi mbi 700 metra, morën mbështetje 100% të pagës mesatare në aktivitet për periudhën nëntor 2018 deri në dhjetor 2020. Ata bujq që kullosin ose ruajnë bagëtinë në një lartësi nën 700 metra mbi nivelin e detit kanë marrë ndihmë prej 60% të pagës mesatare mujore neto në këtë sektor. – informoi Baçovski

Fondet janë ndarë në raportin një punonjës me 150 dele, 50 dhi ose 50 gjedhë. Shuma maksimale e mjeteve të paguara është deri në 360.000 denarë për punonjës dhe për jo më shumë se 20 punëtorë.

Agjencia vazhdon të jetë partner I bujqve dhe blegtorëve. Në një ditë, pa përzgjedhje, mjetet për subvencione u paguhen të gjithë atyre që i kanë plotësuar kushtet ligjore për marrjen e tij dhe nuk janë debitorë ndaj Sh.A. Ekonomia e Ujit, SH.A Kullosat ose me qira toke nëpërmjet MBPEU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu