Формулари

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2022 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година (20.04.2022)[ мк]

THIRRJE PUBLIKE nr. 02/2022 per parashtrim te kerkesave per shfrytezim te mjeteve nga Programi per mbeshtetje financiare te zhvillimit rural per vitin 2022 (20.04.2022)[ sq]

Упатство за корисници на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година за мерка 115 - Поддршка за активен женски член во земјоделското домаќинство [ мк]


Деловен план мерка 115 [мк]

Menu