Формулари

ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2022 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година (20.04.2022)[ мк]

THIRRJE PUBLIKE nr. 05/2022 per parashtrim te kerkesave per shfrytezim te mjeteve nga Programi per mbeshtetje financiare te zhvillimit rural per vitin 2022 (20.04.2022)[ sq]

Упатство за корисници на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година за мерка 121 - Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства - Подмерка 121.8 - Инвестиции во мандри [ мк]

Деловен план 121.8 [ мк]

Menu