Формулари

ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2022 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година (20.04.2022)[ мк]

THIRRJE PUBLIKE nr. 06/2022 per parashtrim te kerkesave per shfrytezim te mjeteve nga Programi per mbeshtetje financiare te zhvillimit rural per vitin 2022 (20.04.2022)[ sq]

Упатство за корисници на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година за мерка 121 - Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства - Подмерка 121.7 - Набавка на опрема за производство на тутун [ мк]

Деловен план 121.7 [ мк]

Menu