СООПШТЕНИЕ - 04.07.2022Директорот на Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој учествуваше на работен состанок,група составена од представници на Министерката за труд и социјална политика, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за здравство, ФЗОМ, УЈП, ПИОМ и Правниот факултет - Скопје, во организација на Националната федерација на фармери која го поттикна процесот на решавање на правен механизам за остварување на надоместок за мајчинство и боледување на регистрираните земјоделки и земјоделци.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 30.06.2022


Исплатена премијата за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој информира дека денеска на сметките на 10.277 млекопроизводители се исплатени 76.3 милиони денари по основ на предадено кравјо, овчо и козјо млеко.
Исплатата се однесува на предадено млеко во месеците јануари и февруари 2021 година согласно пријавените количини од страна на преработувачките капацитети.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 27.06.2022Реализирана исплатата за заклани гоеници од програмата за спроведување на интервентен фонд во земјоделството

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој информира дека денеска е реализирана исплатата за подмерката од програмата за спроведување на интервентен фонд која предвидува дополнителна помош за свињарскиот сектор.
Имено, исплатени се 78.3 милиони денари како финансиска поддршка за одгледани и заклани гоеници во регистрирани кланични капацитети. Финансиската поддршка пропишана во интервентниот фонд изнесува 1500 денари по грло гоеница со тежина од над 90 килограми, а корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или заклале најмалку 5 гоеници во перидот од 1 февруари 2022 до 30 април 2022 година.

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2022 - 25.06.2022


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2022

за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2022 година


македонска верзија
албанска верзија
[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 23.06.2022
Бачовски : Исплатени се субвенциите за произведен и продаден тутун за реколта 2021


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурланиот развој на сметките на 17.087 корисници , исплати 1.276.178.716,00 денари за произведен и продаден тутун од реколта 2021 година. Директорот на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој – Бачовски , информира дека станува збор за исплата на сите корисници на оваа подмерка кои правно законски ги исполниле условите за добивање на финансиска поддршка по оваа мерка.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 23.06.2022Директорот на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски и заменик директорот на Земјоделскиот институт Душко Неделковски денес беа во посета на Институтот за ориз – Кочани каде најкарактеристична земјоделска култура е оризот. Кочани е познат како град на оризот – град на белото злато. Пределите околу Кочани имаат идеални услови за одгледување квалитетен ориз кои се од големо значење за нашата држава.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 17.06.2022Директорот на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски денескa беше во посета на корисник на мерката за поттикнување на земјоделското производство од програмата за рурален развој. Ристе Коцев е успешен корисник на финансиска поддршка обезбедена од Агенцијата, во вид на грант за набавка на опрема за краварска фарма.

[повеќе]

ЈАВЕН ОГЛAС - 16.06.2022


Врз основа на член 22, став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 143/2019 и 14/2020), а во согласност со член 22, став 1, точка 1 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008 ... 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 267/2020, 151/2021 и 288/2021), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува

ЈАВЕН ОГЛAС

за вработување на 3 (тројца) извршители на определено време


македонска верзија | албанска верзија
[повеќе]

ПРЕТХОДНА НАЈАВА - 15.06.2022


ПРЕТХОДНА НАЈАВА

за објавување на Јавен повик 01/2022 за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи” од областа на политиките за земјоделство и рурален развој на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2014-2020македонска верзија | албанска верзија


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 13.06.2022
Првиот човек на Платежната Агенција Никица Бачовски заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски денеска ја посетија компанијата “ДПТУ АБГ Инвестмент Доо Валандово”. Управителот на компанијата Ристе Гошевски како млад земјоделец беше избран како соодветен апликант за грант од мерката за поддршка за поттикнување на земјоделското производство.

[повеќе]

Вести и Архива

Menu