СООПШТЕНИЕ - 01.08.2022
Од денеска до 31- ви август сите оризопроизводители кои во производната 2021 година имале засеани површини со ориз и за истите оствариле право на финансиска поддршка ќе можат да аплицираат за добивање на дополнителна финансиска поддршка за оризовата арпа која ја предале во регистрирани капацитети за откуп во период од 16 декември 2021 година до 30 јуни 2022 година. Висината на дополнителната финансиска поддршка е 3 денари по килограм.
Исто така од денеска до 31- ви август сите производители на јаболко кои во 2021 година оствариле право на финансиска поддршка за одржување на површини со јаболко ќе можат да аплицираат за добивање на дополнителна финансиска поддршка за продадени јаболка во регистрирани преработувачки капацитети или кај регистрирани откупувачи во период од 16 декември 2021 година до 30 јуни 2022 година. Висината на дополнителната финансиска поддршка е 3 денари по килограм.

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2022 за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи” од ИПАРД Програмата 2014 - 23.07.2022


Врз основа на член 9 став 1 точка б од Законот за ратификација на Секторската спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Европската комисија за воспоставување на одредби за управување и спроведување на финасиската помош на Унијата за Република Македонија според Инструментот за претпристапна помош во областа на политиките за „Земјоделство и рурален развој" (ИПАРД) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2016), врз основа на Дел II мерка Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи точка 11 од Програмата за користење на средствата од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) за период 2014-2020 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 177/2016), и врз основа на член 6 од Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од програмата ИПАРД 2014-2020 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2016) и член 4 од Уредба за изменување и дополнување на уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од програмата ИПАРД 2014-2020 („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 58 од 19.03.2019)


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

на 23 јули 2022 година објавувa

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2022

за доставување на барања за користење на средства од

ИПАРД Програмата 2014-2020македонска кратка верзија

албанска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 22.07.2022Директорот Никица Бачовски и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски ја посетија винаријата ИМАКО ВИНО ЕКСКЛУЗИВ ДОО Штип која е успешен корисник на ИПАРД 2 програмата.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 22.07.2022Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски денеска на прес - конференција го најавија јавниот повик за финансиска поддршка за инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи - препознатлива во јавноста како Мерка 3 од ИПАРД 2 програмата.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 22.07.2022АФПЗРР: Исплатени 19.343.583 денари финансиска поддршка за трошоци за набавка на вештачки ѓубрива

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој изврши исплата по основ на подмерката од Интервентниот фонд која предвидува финансиска поддршка за трошоци за набавка на вештачки ѓубриња во производството на пченица, јачмен, пченка и сончоглед. Исплатени се 1013 корисници во висина од 19.3 милиони денари.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 07.07.2022АФПЗРР : Исплатена е финансиската поддршка за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализираше исплатата од подмерката од Интервентниот фонд која предвидува финансиска поддршка за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 04.07.2022Директорот на Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој учествуваше на работен состанок,група составена од представници на Министерката за труд и социјална политика, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за здравство, ФЗОМ, УЈП, ПИОМ и Правниот факултет - Скопје, во организација на Националната федерација на фармери која го поттикна процесот на решавање на правен механизам за остварување на надоместок за мајчинство и боледување на регистрираните земјоделки и земјоделци.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 30.06.2022


Исплатена премијата за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој информира дека денеска на сметките на 10.277 млекопроизводители се исплатени 76.3 милиони денари по основ на предадено кравјо, овчо и козјо млеко.
Исплатата се однесува на предадено млеко во месеците јануари и февруари 2021 година согласно пријавените количини од страна на преработувачките капацитети.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 27.06.2022Реализирана исплатата за заклани гоеници од програмата за спроведување на интервентен фонд во земјоделството

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој информира дека денеска е реализирана исплатата за подмерката од програмата за спроведување на интервентен фонд која предвидува дополнителна помош за свињарскиот сектор.
Имено, исплатени се 78.3 милиони денари како финансиска поддршка за одгледани и заклани гоеници во регистрирани кланични капацитети. Финансиската поддршка пропишана во интервентниот фонд изнесува 1500 денари по грло гоеница со тежина од над 90 килограми, а корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или заклале најмалку 5 гоеници во перидот од 1 февруари 2022 до 30 април 2022 година.

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2022 - 25.06.2022


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2022

за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2022 година


македонска верзија
албанска верзија
[повеќе]

Вести и Архива

Menu