СООПШТЕНИЕ - 01.12.2022
АФПЗРР: ИСПЛАТЕНИ СЕ НАД 55 МИЛИОНИ ДЕНАРИ ЗА ДВЕ ПОДМЕРКИ ОД ИНТЕРВЕНТНИОТ ФОНД

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој изврши исплата по основ на подмерката од Интервентниот фонд која предвидува финансиска поддршка за произведена и продадена зелка кај регистрирани откупувачи и финансиска поддршка за произведена и предадена слива.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 24.11.2022
АФПЗРР : Реализирана исплатата за помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности и директните плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња и еднодневни пилиња од јајценосни хибриди како и директните плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирни кланични капацитети

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализираше исплатата за помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности и директните плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња и еднодневни пилиња од јајценосни хибриди како и директните плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирни кланични капацитети.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 22.11.2022
ИСПЛАТЕНИ СЕ СУБВЕНЦИИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНО И ПРЕДАДЕНО КРАВЈО, ОВЧО И КОЗЈО МЛЕКО


Денеска на сметките на 5.525 млекопроизводители се исплатени вкупно 75.671.467,00 денари за мерката 2.3 која ги опфаќа директните плаќања за произведено и предадено кравјо , овчо и козјо млеко.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 21.11.2022
АФПЗРР : ИСПЛАТЕНИ СЕ СУБВЕНЦИИТЕ ЗА ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2021 ГОДИНА

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес изврши исплата кон 816 лица со вкупен износ 102.621.983,00 денари за мерката Органско производство за 2021 година.

[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ - 17.11.2022

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира сите земјоделци дека е во тек аплицирањето за дополнителни директни плаќања за предадени градинарски и овошни култури во регистрирани преработувачки капацитети и за произведено предадено грозје во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 07.11.2022
Доделени договорите за финансиска поддршка преку мерката за поддршка на активен женски член во земјоделското домакинство” од програмата за рурален развој


Првиот човек на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој – Никица Бачовски заедно со министерот за земјоделство , шумарство и водостопанство Љупчо Николовски денес во просториите на Клуб на пратеници ги врачија договорите за финансиска поддршка за активен женски член во земјоделското домаќинство.

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2022 - 29.10.2022


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2022

за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2022 година


македонска верзија
албанска верзија
[повеќе]

ЈАВЕН ОГЛAС 469/2022 - 28.10.2022


Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и (“Службен весник на Република Северна Македонија” број 275/19, 14/20 и 215/21) и Уредбата за спроведување на постапка за вработување на административни службеници (“Службен весник на Република Македонија” бр.27/18), а во врска со член 20-г од Законот за вработени во јавен сектор (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и (“Службен весник на Република Северна Македонија”број 143/19 и 14/20 27/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор (“Службен весник на Република Македонија” бр.34/15), Агенцијата за администрација објавува

ЈАВЕН ОГЛAС 469/2022

за вработување на 3 државни службеници од Група I, подгрупа I во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој


македонска верзија | албанска верзија
[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 20.10.2022
Бачовски : Реализирана исплатата за градинарски и овошни култури предадени во преработувачки капацитети

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата по основ допоплнителни директни плаќања за градинарски и овошни култури предадени во преработувачки капацитети

[повеќе]

ЈАВЕН ОГЛAС - 18.10.2022


Врз основа на член 22, став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 143/2019 и 14/2020), а во согласност со член 22, став 1, точка 1 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008 ... 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 267/2020, 151/2021 и 288/2021), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува

ЈАВЕН ОГЛAС

за вработување на 1 (еден) извршител на определено време


македонска верзија | албанска верзија
[повеќе]

Вести и Архива

Menu