И Н Ф О Р М А Ц И Ј А - 19.11.2008 во 15:55


ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2008 - ИНДИВИДУАЛНИ ЗЕМЈОДЕЛЦИАгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година ги исплати следните регистрирани индивидуални земјоделци и тоа по мерките:


Финансиска поддршка за засеани површини со житни и маслодајни култури во 2007-2008 година

Финансиска поддршка за површини под фуражни култури

Финансиска поддршка за подигање на нови лозови насади во 2008 година

Финансиска поддршка за подигнати нови овошни насади во 2008 година

Финансиска поддршка за компензација на дел од трошоците за дизел гориво за растително производство за 2007-2008 година

Финансиска поддршка за произведено и продадено кравјо млеко во регистрирани објекти за преработка на млеко

Финансиска поддршка за обележано женско јагне за одржување и зголемување на основното стадо овци

Финансиска поддршка за произведено и откупено овчо млеко во регистрирани објекти за преработка на млеко

Финансиска поддршка за за произведено и продадено козјо млеко во регистрирани објекти за преработка на млеко

Финансиска поддршка за пчелно семејство

Финансиска поддршка за фармерско одгледување на ноеви

Финансиска поддршка за млади фармери

Финансиска поддршка за населението од ридско-планински и погранични подрачја

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu