И Н Ф О Р М А Ц И Ј А - 20.11.2008 во 14:01


ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2008 - ПРАВНИ ЛИЦААгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година ги исплати следните правни лица и тоа по мерките:


Финансиска поддршка за засеани површини со житни и маслодајни култури во 2007-2008 година

Финансиска поддршка за површини под фуражни култури

Финансиска поддршка за домашно производство на сертифициран семенски материјал за житни и маслодајни култури

Финансиска поддршка за оранжериско производство

Финансиска поддршка за подигање на нови лозови насади во 2008 година

Финансиска поддршка за подигнати нови овошни насади во 2008 година

Финансиска поддршка за одржување на овошни насади

Финансиска поддршка за компензација на дел од трошоците за дизел гориво за растително производство за 2007-2008 година

Финансиска поддршка за произведено и продадено кравјо млеко во регистрирани објекти за преработка на млеко

Финансиска поддршка за обележани говеда на фарми во ридско планински, погранични и изразито неразвиени подрачја

Финансиска поддршка за произведено и откупено овчо млеко во регистрирани објекти за преработка на млеко

Финансиска поддршка за за произведено и продадено козјо млеко во регистрирани објекти за преработка на млеко

Финансиска поддршка за одгледани и продадени гоеници

Финансиска поддршка за одгледани и продадени бројлери во регистрирани кланични капацитети

Финансиска поддршка за пчелно семејство

Финансиска поддршка за набавка на матици

Финансиска поддршка за подигање на површини (аспарагус и брокула)

Финансиска поддршка за фармерско одгледување на ноеви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu