ИЗВЕСТУВАЊЕ - 26.07.2013 во 10:50

Агенцијата за финансиска под-дршка во земјоделството и руралниот развој во текот на месец Јуни и Јули 2013 година согласно акциониот план, оствари посета на секоја општина поединечно со цел запознавање на стручните служби во општината со можностите за користење на средства од програмите за финансиска поддршка кои ги имплементира Агенцијата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu