Изменување и дополнување на јавен повик бр. 08/2016 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година - 20.10.2016 во 08:35

< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu