Упатство за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес - 18.09.2017 во 15:05


< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu