И Н Ф О Р М А Ц И Ј А - 15.01.2009 во 15:55


Врз основа на член 31 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година (Службен весник на Република Македонија бр.166/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.01.2009 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2009 ГОДИНА

и

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2009 ГОДИНА

Програмаите е збир на мерки согласно стратешките приоритети кои предвидуваат финансирање на капитални инвестиции (набавка на опрема и механизација) и во одредени случаеви и оперативните и материјалните трошоци како и трошоците за изработка на проектот.

Oчекувани влијанија се дека Програмите ќе допринесат кон остварување на целите за развој на земјоделството и руралните средини согласно Националниот Развоен План и Националната Стратегија за развој на земјоделството и руралниот развој.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu