ИЗВЕСТУВАЊЕ: Почна аплицирањето за произведени еднодневни бројлерски пилиња и одгледани и заклани бројлери во регистриран кланичен капацитет - 04.03.2021 во 14:55Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира живинарите дека од денес па се до 15 март 2021 година може да се поднесува електронско барање за мерките 2.14 Директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети, барање се подесува и за мерката 2.15 Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети, како и за 2.16 Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња и еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu