СООПШТЕНИЕ - 05.04.2021 во 12:05
Од денеска почнува аплицирањето за земјоделски субвенции за 2021 година

Од денеска почнува аплицирањето за добивање на финансиска поддршка во земјоделството. Крајниот рок за доставување на барања е 31- ви мај 2021 година. Сите заинтересирани, апликациите можат да ги поднесат електронски со пристапување на веб страната на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, односно на www.ipardpa.gov.mk во делот е- барање.

Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, информира дека барањата за мерките за растително производство се поднесуваат врз основа на евидентирани податоци за парцели во Единствениот регистар на земјоделски стопанства. Барањата пак за сточарско производство се поднесуваат врз основа на евидентирани податоци за животни во ФАРМ регистарот со состојба на денот на поднесување на барањто.

„ Апелирам до сите земјоделци, пред да поднесат барања за субвенции да ги ажурираат податоците со цел да имаат точни и целосни информации во сите системи од каде Агенцијата ги превзема податоците, а кои се еден важен сегмент за стекнување на право за добивање на субвенции.Потоа може преку пристапувње на веб страната на АФПЗРР, електронски да поднесат барања за субвенции со регистрација во системот, со клик на банерот „директни плакања“ – е- барање. Електронското барање од годинава е со нов модерен изглед врз база на ново софтверско решение кое ги има сите функционалности кои се потребни за поднесување на апликацијата за единствено барање. Оние земјодделци кои не знаат сами да поднесат барања, или имаат потреба од помош при создавање на електронски барања, можат да се обратат во Подрачните единици на МЗШВ.“ – истакна Бачовски.

Директорот Бачовски, појасни дека по електронското поднесување на барањето, апликантите треба да отпечатат 2 примерока и истите да ги потпишат своерачно, по што еден примерок треба да достават до АФПЗРР. Оние апликанти кои ќе побараат помош од вработените во Подрачните, пред да ги потпишат барањата да проверат дали сите податоци и култури им се точно внесени.

Дoколку апликантите утврдат дека при поднесување на барањето направиле пропуст, впишале погрешни податоци или констатирале дека имаат потреба од измена заради несоодвестување со фактичката состојба,барањто може да го повлечат или да го изменат во рок од 30 дена од денот на поднесување на истото. Бачовски, апелираше до сите апликанти кои ќе побараат поддршка и помош од вработените во Подрачните единици да ги почитуваат мерките за заштита од „COVD19“

Prej sot fillon aplikimi për subvencione bujqësore për vitin 2021

Prej sot fillon aplikimi për mbështetje financiare në bujqësi. Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave është 31 maj 2021. Të gjitha palët e interesuara mund të paraqesin kërkesa në mënyrë elektronike duke hyrë në uebfaqen e Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, gjegjësisht www.ipardpa.gov.mk në pjesën e-kërkesa.

Drejtori i AMFBZHR, Nikica Baçovski, informoi se kërkesat për masat për prodhimin bimor dorëzohen në bazë të të dhënave të regjistruara për parcelat në Regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore. Kërkesat për prodhimin blegtoral paraqiten në bazë të të dhënave të regjistruara për kafshët në regjistrin FARM që nga dita e paraqitjes së kërkesës.

"Apelojmë deri te të gjithë bujqit, përpara se të paraqesin kërkesa për subvencione të përditsojnë të dhënat në mënyrë që të kenë informacion të saktë dhe të plotë në të gjitha sistemet ku Agjencia shkarkon të dhënat, të cilat janë një segment i rëndësishëm për fitimin e të drejtës për të marrë subvencione. Pastaj mundet, duke hyrë në faqen e internetit të AMFBZHR, të dorëzohen aplikacione elektronike për subvencione duke u regjistruar në sistem, duke klikuar në pjesën "pagesa direkte" - kërkesë elektronike. E-kërkesa e këtij viti ka një pamje të re moderne bazuar në një zgjidhje të re softuerike që ka të gjitha funksionet e nevojshme për të paraqitur një kërkesë të vetme. Ata bujq që nuk dinë të paraqesin aplikacione vetë, ose kanë nevojë për ndihmë në krijimin e aplikacioneve elektronike, mund të kontaktojnë Njësitë Rajonale të MBPEU. "- tha Baçovski.

Drejtori Baçovski sqaroi se pas paraqitjes elektronike të kërkesës, aplikantët duhet të shtypin 2 kopje dhe t'i nënshkruajnë ato vetë, pas së cilës duhet të dorëzojnë një kopje te AMFBZHR. Ata aplikantë që kërkojnë ndihmë nga stafi rajonal, para se të nënshkruajnë aplikacionet ti kontrollojnë nëse të gjitha të dhënat dhe kulturat janë futur në mënyrë korrekte.

Nëse aplikantët zbulojnë se kanë bërë një gabim në paraqitjen e kërkesës, kanë futur të dhëna të pasakta ose kanë arritur në përfundimin se kanë nevojë për një ndryshim për shkak të mosrespektimit të situatës faktike, ata mund ta tërheqin kërkesën ose ta ndryshojnë atë brenda 30 ditëve nga dita e dorëzimit. Baçovski u bëri thirrje të gjithë aplikantëve që do të kërkojnë mbështetje dhe ndihmë nga punonjësit në Njësitë Rajonale që të respektojnë masat për mbrojtje nga "COVD19". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu