СООПШТЕНИЕ - 09.06.2021 во 15:14Исплатени субвенциите за индивудуални земјоделциАгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, на сметките на 2.332 субјекти исплати околу 51 милиони денари за мерката „Дополнителна помош од 20% на носител на земјоделски стопанства кој е регистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење на земјоделска дејност или е регистриран како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.“

Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски информира дека:
„Право за користење на овие средства имаат сите земјоделски стопанства кои се регистрирани земјоделци и кои земале субвенции по основните мерки од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година. Овие корисници ќе добијат 20 % повисоки субвенции на вкупаната исплатена сума по основни субвенции. “ – информира Бачовски.

Исто така на сметките на 6.930 фармери кои го зголемиле стадото во споредба со претходната година исплатени се 26,1 милион денари. Станува забор за исплата на 30 отсто повисока субвенција од основната за секој фармер кој во споредба со претходната година го зголемил бројот на грла од основното стадо на говеда, овци, кози, маторици, несилки и пчелини семејства. Преку оваа мерка се овозможува поттикнување за зголемување на сточниот фонд и развој на домашното сточарство. На овој начин дирекно влијаеме врз обезбедување на домашна суровина на месо, производи од месо, млеко, мед.

U paguan subvencionet për bujqit individual

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, në llogaritë e 2.332 subjekteve ka paguar rreth 51 milion denarë për masën "Ndihmë shtesë prej 20% për bartës individual të ekonomive bujqësore i cili është regjistruar si kryerës i veprimtarisë bujqësore në përputhje me Ligjin për aktivitet bujqësor ose është regjistruar si një bujk individual në përputhje me Ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor. "

Drejtori i AMFBZHR, Nikica Baçovski informoi se:
"Të gjitha ekonomitë bujqësore që janë bujk të regjistruar dhe që kanë marrë subvencione në bazë të masave themelore të Programit për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2018 kanë të drejtë të përdorin këto mjete. Këta përfitues do të marrin 20% subvencione më të larta në shumën totale të paguar në bazë të subvencioneve bazë. - informon Baçovski.

Gjithashtu në llogaritë e 6.930 bujqve që kanë rritur kopetë në krahasim me vitin paraprak, u paguan 26.1 milion denarë. Bëhet fjalë për pagesë të subvencionit prej 30 përqind më të lartë se ai bazë për secilin bujk i cili, krahasuar me vitin paraprak, ka rritur numrin e krerëve të tufës bazë të bagëtive, deleve, dhive, dosave, pulave dhe familjeve të bletëve. Kjo masë ofron stimuj për rritjen e bagëtisë dhe zhvillimin e bagëtisë shtëpiake. Në këtë mënyrë ne ndikojmë drejtpërdrejt në sigurimin e lëndës së parë të brendshme të mishit, produkteve të mishit, qumështit, mjaltit.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu