ЈАВЕН ОГЛАС број 412/2021 - 06.07.2021 во 08:54


Врз основа на член 35 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/18), а во врска со член 20-г од Законот за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 27/16 и 25/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 34/15), Агенцијата за администрација објавува

ЈАВЕН ОГЛАС број 412/2021

за вработување на 27 државни службеници од Група I, подгрупа I во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.


македонска верзија страна 1 | албанска верзија страна 1

македонска верзија страна 2 | албанска верзија страна 2

македонска верзија страна 3 | албанска верзија страна 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu