СООПШТЕНИЕ - 17.08.2021 во 15:14
Исплатени 182,3 милиони денари за субвенции за задржано женско јаре и за сертифициран семенски материјалАгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 7.267 субјекти исплати близу 182,3 милиони денари за субвенции. Станува збор за исплати на сточарите кои имаат задржано женско јаре и во тек на минатата година аплицирале и исполниле условите за добивање на финансиска поддршка за мерката 2.10 „дополнителни директни плаќања за задржано женско јаре“. Со оваа исплата, средства добиваат и сите кои имаат аплицирано и правно – законски ги исполнуваат условите за добивање на средства преку мерката 1.1 А „директни плаќања за производство на домашен сертифициран семенски материјал од прва и втора генерација за житни, фуражни или индустриски култури“.

Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски информира дека апликациите за субвенции се обработуваат со забрзана динамика се со цел земјоделците и сточарите да имаат доволно средства во ек на сезоната и пред почеток на есенската сеидба.

„Паралелно со обработката на апликациите за субвенции тече и подготовката на картичките за субвенционирано гориво за земјоделска механизација, или попознато како картички за „зелена нафта“. Со зелената нафта директно ќе се влијае врз намалуивање на производниот трошок што земјоделците го имаат при берба или подготовка на новата реколта. „- појаснува Бачовски.

Политиката на неселективна исплата и поддршка на земјоделците продолжува. Средства за земјоделците има, грижата за агро - секторот останува приоритет на оваа Влада. Агенцијата, министерството за земјоделство и Владата ќе продолжат да креираат поволни мерки и политики за раст и развој на секторот земјоделство.

U paguan 182.3 milionë denarë për subvencione për dhi (edhe) dhe material të certifikuar të farës

Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural ka paguar afër 182.3 milionë denarë subvencione në llogaritë e 7,267 subjekteve. Këto janë pagesa për fermerët që kanë ruajtur dhi femër dhe gjatë vitit të kaluar kanë aplikuar dhe plotësuar kushtet për përfitim të mbështetjes financiare për masën 2.10 "pagesa shtesë direkte për dhi (edhe)". Me këtë pagesë, u jepen mjete të gjithë atyre që kanë aplikuar dhe plotësojnë ligjërisht kushtet për përfitimin e mjeteve përmes masës 1.1 A "pagesa direkte për prodhimin e materialit të certifikuar të farës vendas të gjeneratës së parë dhe të dytë për drithërat, foragjeret ose kulturat industriale. "

Drejtori i AMFBZHR, Nikica Bacovski informoi se aplikimet për subvencione përpunohen me një ritëm të përshpejtuar në mënyrë që fermerët dhe blegtorët të kenë mjete të mjaftueshme në kulmin e sezonit dhe para fillimit të mbjelljes së vjeshtës.

“Paralelisht me përpunimin e aplikimeve për subvencion, është duke u zhvilluar përgatitja e kartelave të subvencionuara të karburantit për makineritë bujqësore, ose të njohura më mirë si kartelat e ‘naftës së gjelbërt’. Nafta e gjelbërt do të ndikojë drejtpërdrejt në uljen e kostove të prodhimit që kanë fermerët gjatë korrjes ose përgatitjes së korrjes së re. - shpjegon Bacovski.

Politika e pagesave jo-selektive dhe mbështetjes për fermerët vazhdon. Ka mjete për fermerët, kujdesi për agro-sektorin mbetet prioritet i kësaj Qeverie. Agjencia, Ministria e Bujqësisë dhe Qeveria do të vazhdojnë të krijojnë masa dhe politika të favorshme për rritjen dhe zhvillimin e sektorit të bujqësisë.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu