СООПШТЕНИЕ - 19.08.2021 во 09:53
Нов дополнителен рок од 15 дена за сите заинтересирани за искористување на средства од ИПАРД 2, Мерка 7Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира сите заинтересирани за добивање на финансиска поддршка од ИПАРД 2, мерка 7 „Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“, дека се дава дополнителен рок од 15 дена за доставување на апликациите за добивање на финансиска поддршка преку оваа мерка од ИПАРД 2 програмата.

Ова значи дека наместо до 22 август 2021 година, комплетната документација заедно со барањето за финансиска поддршка од ИПАРД, заинтересираните ќе може да ги достават до 6 септември 2021 година.

Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, информира дека со продолжување на рокот за аплицирање им се дава дополнителна можност на апликантите за прибирање на целокупната документација која е потребна за поднесување на барања за добивање на средства преку мерка 7„Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“.

„И ние и Телото за управување со ИПАРД при МЗШВ, увидовме дека заради летните одмори, најголем дел од домашните и странски добавувачи работат со редуциран капацитет, со што апаликантите се соочуваат со проблем околу прибирање на потребната документација и понуди за набавка на инвестициите, што пак е услов за прифаќање на апликацијата како комплетна.Токму затоа им излегуваме во пресрет на сите заинтересирани да можат да достават квалитетни, целосни апликации преку кои ќе се искористат расположливите средства.“ – информира Бачовски.

На овој повик на располагање се над 13,5 милиони евра. Финансиската поддршка по корисник се движи од 1.500 до 1.000.000 евра, не вклучувајќи го данокот на додадена вредност а повратот на инвестицијата е во висина до 65% од вкупните прифатливи трошоци.

Со помош на средствата кои се на располагање на овој повик апликантите може да инвестираат во следните сектори:

1.Алтернативно земјоделско производство
2.Алкохолни производи од грозје или овошје и пиво;
3. Колачи, тестенини и пекарски производи;
4. Чај и билни екстракти;
5.Зачини и билки;
6. Слатководна риба, ракови и мекотели и
7. Други производи кои не се наведени во Листа на производи од Анекс I на Договорот за функционирањето на ЕУ.
8. Производство на не-прехранбени производи
9. Занаетчиски дејности, кои се во согласно со Правилникот за определување на дејности кои можат да ги вршат занаетчиите
10.Обезбедување на услуги во земјоделството
11.Развој на услуги за руралното население
12. Промоција на руралниот туризам

Целокупната документација која е потребна за аплицирање може да се најде на веб страната на АФПЗРР, www.ipardpa.gov.mk. Со помош на средствата од ИПАРД 2 програмата се нуди можност да се модернизираат домашните мали и микро претпријатија кој се моторот на домашната економија.


Afati i ri shtesë prej 15 ditësh për të gjithë të interesuarit në përdorimin e mjeteve nga IPARD 2, Masa 7


Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural informon të gjithë të interesuarit për të përfituar mbështetje financiare nga IPARD 2 masa 7 "Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve të vogla" se jepet afat shtesë prej 15 ditësh për paraqitjen e aplikimeve për mbështetje financiare përmes masës 7 të IPARD 2.

Kjo do të thotë që në vend se deri 22 gusht 2021, dokumentacioni i plotë së bashku me kërkesën për mbështetje financiare nga IPARD, të interesuarit do të jenë në gjendje të dorëzojnë deri më 6 shtator 2021.

Drejtori i AMFBZHR, Nikica Baçovski, informon se duke e vazhduar afatin e aplikimit, aplikantëve u jepet një mundësi shtesë për të mbledhur të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të paraqitur aplikimet për financim përmes IPARD 2, përkatësisht me masën 7 "Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve të vogla. "

“Si ne, ashtu edhe Trupi menaxhues i IPARD -it pranë MBPEU, pamë se për shkak të pushimeve verore shumica e furnizuesve vendas dhe të huaj punojnë me kapacitet të reduktuar, me çka aplikuesit përballen me problemin e grumbullimit të dokumentacionit të nevojshëm dhe ofertave për investime, që është një kusht për pranimin e aplikacionit si të plotë. Kjo është arsyeja pse ne plotësojmë nevojat e të gjithë të interesuarve për të qenë në gjendje të paraqesin aplikime cilësore, të plota përmes të cilave do të përdoren mjetet në dispozicion. "

Mbi 13.5 milionë euro janë në dispozicion për këtë thirrje. Mbështetja financiare për përdorues shkon nga 1,500 në 1 000 000 euro, pa përfshirë TVSH -në dhe kthimi i investimit është deri në 65% të kostove totale të pranueshme.
Sektorët prioritarë që mund të aplikohen me këtë Thirrje Publike janë:

1. Prodhimi alternativ bujqësor
2. Prodhimi i produkteve ushqimore dhe pijeve për llojet e mëposhtme të investimeve:
• Produkte alkoolike nga rrushi ose frutat dhe birra;
• ëmbëlsira, makarona dhe produkte buke;
• Çaj dhe ekstrakte bimore;
• Erëza dhe barishte;
• Peshqit e ujërave të ëmbla, gaforret dhe molusqet dhe
• Produkte të tjera që nuk janë të listuara në Listën e Produkteve në Shtojcën I të Traktatit për Funksionimin e BE -së.
3. Prodhimi i produkteve jo ushqimore
4. Veprimtaritë artizanale, të cilat janë në përputhje me Rregulloren për përcaktimin e aktiviteteve që mund të kryejnë zejtarët
5. Ofrimi i shërbimeve në bujqësi
6. Zhvillimi i shërbimeve për popullsinë rurale
7. Promovimi i turizmit rural

I gjithë dokumentacioni i kërkuar për aplikim mund të gjendet në faqen e internetit të AFSARD, www.ipardpa.gov.mk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu