СООПШТЕНИЕ - 23.08.2021 во 11:35Исплатени 255,9 милиони денари за субвенции за произведено и предадено млеко и за женски приплодни маторици


Агенцијата за финанаиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 7.347 субјекти исплати 255,9 милиони денари за субвенции. Станува збор за исплата на фармерите кои произведуваат и предаваат овчо, козјо и кравјо млеко. Фармерите кои произведуваат и предаваат кравјо млеко добиваат поддршка од 3.5 денари по литар, додека сите кои произведуваат козјо и овчо млеко финансиската поддршка по литар предадено млеко е 4.5 денари по литар.
Со денешната транша ислатени се и средства за фармерите кои одгледуваат женски приплодни маторици. Финансиската поддршка за оваа мерка изнесува 1.000 денари по маторица и 1.100 денари по маторица за сите земјоделски стопанства кои во фармата имаат од 6 до 50 маторици.
Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, информира дека:
„ АФПЗРР, до денеска исплати близу 5,9 милјарди денари за субвенции, што е 84% од средствата предвидени по Програмата за финансиска поддршка во земјоделство. До сега исплатени се субвенциите за лозарство, овоштарство, сточарство, полједелство, тутун, пчеларство, мали земјоделски стопанства, индивидуални земјоделци и останати мерки. Сите апликанти кои ги исполнуваа условите за добивање на финансиска поддршка, во еден ден и без никаква селекција, добија пари на нивните сметки. Таа политика и пракса ќе продолжи и во иднина, земјоделците заслужуваат да си ја добијат поддршката кога се во полн на берба или пак подготовка на површините за есенската сеидба:“- појаснува Бачовски.
Средства за исплата на земјоделските субвенции има, земјоделците се наш партнер и затоа грижата за агро – секторот останува приоритет на оваа Влада. Агенцијата, министерството за земјоделство и Владата ќе продолжат да креираат поволни мерки и политики кои ќе помогнат за раст и развој на секторот земјоделство.


U paguan 255.9 milion denarë për subvencione për qumështin e prodhuar dhe të dorzuar dhe për dosat mbarështuese femra

Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural pagoi 255.9 milionë denarë në llogaritë e 7,347 subjekteve. Bëhet fjalë për pagesën e fermerëve që kanë prodhuar dhe dorzuar qumësht delesh, dhie dhe lope. Fermerët që kanë prodhuar dhe dorzuar qumësht lope përfitojnë mbështetje prej 3.5 denarë për litër, ndërsa të gjithë ata që prodhojnë qumësht dhie dhe dele mbështetje financiare për litër qumësht të dorzuar është 4.5 denarë për litër.
Me pagesën e sotme, mjetet janë ndarë për fermerët që kanë dosa mbarështuese femra. Mbështetja financiare për këtë masë është 1.000 denarë për dosë dhe 1.100 denarë për dosë për të gjitha fermat bujqësore që kanë nga 6 deri në 50 dosa në fermë.
Drejtori i AMFBZHR, Nikica Baçovski, informoi se:
"AMFBZHR, deri më sot ka paguar gati 5.9 miliardë denarë për subvencione, që është 84% e mjeteve të siguruara në kuadër të Programit për mbështetje financiare në bujqësi. Deri më tani, janë paguar subvencione për vreshtarinë, frutikulturën, blegtorinë, bujqësinë, duhanin, bletarinë, fermat e vogla bujqësore, fermerët individualë dhe masa të tjera. Të gjithë aplikantët e kualifikuar morën para në llogaritë e tyre brenda një dite dhe pa asnjë përzgjedhje. Ajo politikë dhe praktikë do të vazhdojë në të ardhmen, fermerët meritojnë të marrin mbështetjen e tyre kur të jenë në korrje të plotë ose të përgatisin zonat për mbjellje vjeshtore: "- shpjegon Baçovski.
Ka fonde për pagesën e subvencioneve bujqësore, fermerët janë partneri ynë dhe për këtë arsye kujdesi për agro-sektorin mbetet prioritet i kësaj Qeverie. Agjencia, Ministria e Bujqësisë dhe Qeveria do të vazhdojnë të krijojnë masa dhe politika të favorshme që do të ndihmojnë rritjen dhe zhvillimin e sektorit të bujqësisë.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu