СООПШТЕНИЕ - 16.09.2021 во 13:23
Исплатени 230,1 милион денари за субвенции по повеќе мерки


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 4.846 субјекти, исплати 230,1 милион денари за субвенции. Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, информира дека овие исплати се за неколку мерки :
„ По три денари по килограм, добиваат градинарите кои оствареното производство од пријавените површини го предале во преработувачки капацитети. Денеска, за оваа мерка на сметките на 3.310 градинари, исплативме 168,9 милиони денари . Вчера беше исплатена и финансиска поддршка за градинарите кои минатата година имаа произведена зелка во период од 5- ти април до 5 – ти мај 2020 година. Тие добиваат по 3 денари по килограм, односно, вкупно 708 лица добија финансиска поддршка од 30,4 милиони денари, кои имаа произведено пролетна зелка од почеток на април до почеток на мај лани и истаата ја имаа предадено кај регистрирани откупувачи. А средства на сметките добија и сите земјоделци кои оствареното производство на овошни култури го предале во производни капацитети. За оваа мерка исплатени се 16,7 милиони денари на 172 овоштари, односно три денари по килограм произведено и предадено овошје во преработувачки капацитети. Веќе утре на сметките на 656 мали земјоделски стопанства ќе бидат исплатени над 14 милиони денари “ – истакна Бачовски.
Исплатата на преостанатите мерки ќе продолжи. Сите кои правно законски се стекнале со право за добивање на финансиска поддршка во земјоделството и не се должници за вода, пашарина или закуп на земјоделско земјиште ќе си ги добијат срествата за мерките за кои имаат аплицирано.Земјоделците се наш партнер, нивно е да произведуваат квалитетни култури а Владата и Агенцијата ќе продолжат да креираат мерки и политики кои ќе овозможат поволни услови за развој на агро – секторот.

U paguan 230.1 milion denarë për subvencione për disa masa

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural pagoi 230.1 milion denarë për subvencione në llogaritë e 4.846 subjekteve. Drejtori i AMFBZHR, Nikica Baçovski, informon se këto pagesa janë për disa masa:
“Tre denarë për kilogram u ofrohen kopshtarëve të cilët prodhimin e realizuar e dorëzuan nga zonat e raportuara në objektet e përpunimit. Sot, për këtë masë në llogaritë e 3,310 kopshtarëve, kemi paguar 168.9 milion denarë. Dje, mbështetja financiare iu pagua kopshtarëve që vitin e kaluar prodhuan lakër në periudhën nga 5 Prilli deri më 5 Maj 2020. Ata përfitojnë 3 denarë për kilogram, pra gjithsej 708 persona përfituan mbështetje financiare prej 30.4 milionë denarë, të cilët kishin prodhuar lakër pranverore nga fillimi i prillit deri në fillim të majit të vitit të kaluar dhe ia kishin dorëzuar blerësve të regjistruar. Të gjithë fermerët që dorëzuan prodhimin e realizuar të kulturave të frutave në objektet e prodhimit gjithashtu përfituan mjete në llogari. Për këtë masë iu paguan 16.7 milionë denarë 172 kultivuesve të frutave, gjegjësisht tre denarë për kilogram të frutave të prodhuar dhe dorëzuar në objektet e përpunimit. "Nesër, mbi 14 milionë denarë do të paguhen në llogaritë e 656 ekonomive të vogla bujqësore," theksoi Baçovski.
Pagesa e masave të mbetura do të vazhdojë. Të gjithë ata që kanë fituar ligjërisht të drejtën për të marrë mbështetje financiare në bujqësi dhe nuk janë debitorë për ujë, kullota ose qira të tokës bujqësore do të përfitojnë mjetet për masat për të cilat kanë aplikuar. Fermerët janë partneri ynë, është e tyre të prodhojnë kulturat cilësore dhe Qeveria dhe Agjencia do të vazhdojnë të krijojnë masa dhe politika që do të sigurojnë kushte të favorshme për zhvillimin e agro-sektorit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu