СООПШТЕНИЕ - 17.09.2021 во 13:50Исплатени субвенциите за одгледани и заклани гоеници во регистрирани капацитети


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 152 субјекти, исплати близу 149 милион денари за субвенции.
Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, информира дека станува збор за исплата на мерката 2.13 директни плаќања за одгледании заклани гоеници во регистриран капацитет.
„ Финансиска поддршка од 950 денари, ги следува сите кои имаат одгледано и заклано гоеници од 90 до 130 килограми. Сите фармери кои одгледале и заклале гоеници над 130 килограми, на сметките добиваат 1.950 денари. Агенцијата, интензивно продолжува со обработка на апликацииите се со цел средствата кои на располагање преку Програмата за финансиска поддршка во земјоделството, брзо да се трансферираат поеднакво до сите земјоделци кои се занимаваат со растително, но и со сточарско производство “ – истакна Бачовски.
Исплатата на преостанатите мерки ќе продолжи и во следниот период кон сите апликанти кои правно законски се стекнале со право за добивање на финансиска поддршка во земјоделството.


U paguan subvencionet për derrat e rritur dhe të therur në kapacitetet e regjistruara


Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural në llogaritë e 152 subjekteve, pagoi afër 149 milionë denarë për subvencione.
Drejtori i AMFBZHR, Nikica Baçovski, informoi se kjo është një pagesë e masës 2.13 pagesa direkte për derrat e therur në kapacitete të regjistruara.
“Mbështetje financiare prej 950 denarë, ju takon të gjithë ata që kanë rritur dhe therur derra nga 90 deri në 130 kilogramë. Të gjithë fermerët që kanë rritur dhe kanë therur derra mbi 130 kg, marrin 1.950 denarë në llogari. Agjencia vazhdon të përpunojë intensivisht aplikimet në mënyrë që mjetet e disponueshme përmes Programit për mbështetje financiare në bujqësi, të transferohen shpejt në mënyrë të barabartë për të gjithë fermerët e angazhuar në prodhimin e bimëve dhe blegtorisë ”- theksoi Baçovski.
Pagesa e masave të mbetura do të vazhdojë në periudhën e ardhshme për të gjithë aplikuesit që kanë fituar ligjërisht të drejtën për të përfituar mbështetje financiare në bujqësi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu