СООПШТЕНИЕ - 21.09.2021 во 13:30
Земјоделците кои се корисници на субвенции и имаат промена во банкарски сметки, телефонски броеви или адреса на живеење потребно е да ги ажурираат промените


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството ги известува земјоделските стопанства кои поднеле барање за финансиска поддршка во 2021 година, а од денот на поднесувањето на барањето до сега имаат промена во: број на банкарска сметка, промена на адреса на живеење, или телефонски број за контакт, ќе можат да извршат промена во електронскиот систем во кој е поднесено барањето.
Лицата, потребно е да се логираат на веб страната на АФПЗРР, www.ipardpa.gov.mk во десниот горен агол да кликнат на иконката „директни плаќања е – барање“ . Откако ќе се отвори системот потребно е апликантот да се најави со корисничкото име и пасвордот кои ги користи при пријавување за користење на финансиска поддршка во земјоделството, односно субвенции.
Сите апликанти кои имаат промена, имаат опција да извршат измени, односно, да ги ажурираат податоците. На пример, доколу апликантот има промена на трансакциската сметка во последните неколку месеци, потребно е во делот каде стојат информациите за трансакциска сметка да ги променат информациите, односно да ја внесат нова транскациска и да ги зачуваат информациите. Истата постапка важи и за останатите податоци. Лицата кои имаат потреба од промена, односно ажурирање на податоци а им треба помош за да ги ажурирааат податоците во електронскиот систем, за помош може да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Апелираме до сите кои се корисници на финансиска поддршка во земјоделството, да направат увид во податоците кои ги имаат оставено се со цел обезбедување на точни информации за исплата на средствата по Програма 2021.


Fermerët që janë përfitues të subvencioneve dhe kanë ndryshim në llogaritë bankare, numrat e telefonit ose adresën e banimit duhet të përditësojnë ndryshimet


Agjencia për mbështetjen financiare në bujqësi njofton ekonomitё bujqësore që kanë paraqitur një kërkesë për mbështetje financiare në vitin 2021, dhe nga dita e paraqitjes së kërkesës e deri më tani ata kanë një ndryshim në: numrin e llogarisë bankare, ndryshimin e adresës së vendbanimit, ose kontakt telefonin, do të jetë në gjendje të bëjë një ndryshim në sistemin elektronik në të cilin paraqitet kërkesa.
Individët duhet të regjistrohen në faqen e internetit të AMFBZHR, www.ipardpa.gov.mk në këndin e sipërm të djathtë për të klikuar në ikonën "pagesat direkte e-kërkesa". Pasi të hapet sistemi, aplikanti duhet të identifikohet me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin që ata përdorin kur aplikojnë për mbështetje financiare në bujqësi, pra subvencione.
Të gjithë aplikantët që kanë një ndryshim, kanë mundësinë të bëjnë ndryshime, domethënë të përditësojnë të dhënat. Për shembull, nëse aplikanti ka një ndryshim në llogarinë e transaksionit në muajt e fundit, është e nevojshme në pjesën ku informacioni i llogarisë së transaksionit qëndron për të ndryshuar informacionin, domethënë për të futur një llogari të re transaksioni dhe për të ruajtur informacionin. E njëjta procedurë vlen edhe për të dhënat e tjera. Personat që kanë nevojë të ndryshojnë, pra të përditësojnë të dhënat dhe kanë nevojë për ndihmë për të përditësuar të dhënat në sistemin elektronik, për ndihmë mund të kontaktojnë njësitë rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.
Ne u bëjmë thirrje të gjithë atyre që janë përfitues të mbështetjes financiare në bujqësi, të inspektojnë të dhënat që ata kanë lënë në mënyrë që të japin informacion të saktë mbi pagesën e mjeteve sipas Programit 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu