СООПШТЕНИЕ - 26.11.2021 во 11:27
306 земјоделци есенската сеидба ја завршуваат со нови трактори, финансирани преку Програмата за рурален развој и АФПЗРРДиректорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски, денеска во скопско Стајковци го посети земјоделското стопанство Еко – Фарм 2017 и управителот Александар Крстевски, кој од АФПЗРР има добиено финансиска поддршка за набавка на трактор. Станува збор за набавен трактор од марката „Арматраг “со вкупна вредност на инвестицијата од 733 илјади денари од кои 403 илјади денари се вратени на сметаката на апликантот.
Директорот на АФПЗРР, Бачовски информираше дека преку мерката „ Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства, подмерка набавка на трактори веќе се реализирани и исплатени повеќе од половина од одобрените апликации.
„Преку оваа мерка потпишани се 540 договори за набавка на трактори. До денеска исплатени се 306 апликанти и на нивните сметки вратени се 120 милиони денари. Тоа се сериозни средства кои се вратени на сметките на земјоделците. Агенцијата продолжува да имплементира и реализира мерки кои го осовременуваат домашниот агро сектор. Преку програмата за рурален развој АФПЗРР исплати 990 милиони денари за поддршка на мерките кои се реализраат преку оваа програма. Со тоа реализацијата на средствата од програмата за рурален развој е 85%. Практично овие средства се инвестирани во капитални, развојни проекти кои го прават секторот земјоделство поконкурентен и со пониски производни трошоци.“ – истакна Бачовски.
Управителот на Еко – Фарм 2017, Крстевски вели дека тракторот стасал во вистински момент.
„Оваа есенска сеидба, новиот трактор значително ги намали производните трошоци. Обработката на 10 хектари површина со градинарски култури, сега оди полесно, а скратено е и времето за обработка. Ваквите мерки не само што не прават поконкурентни, туку не тераат да ги зголемуваме површините. Повратот на повеќе од половина од средства за набавка на трактор веќе планирам да ги реинвестирам во нови проекти кои ќе ми овозможат да креирам додадена вредност на домашните произведени земјоделски култури. “- објасни Крстевски.
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како и минатите години и оваа останува најефикасна институција во делот на реализација на предвидените и одобрени капитални инвестиции и средства. Владата на Република Северна Македонија, останува посветена во обезбедување и реализација на мерки преку кои граѓаните добиваат квалитетни проекти кои подеднакво го развиваат секој дел од државата. Рамномерниот регионален развој, капиталните инвестиции во општините, набавка на нова модерна механизација, како и отворање на нови современи земјоделски стопанства остануваат во фокусот на АФПЗРР.

306 bujq përfundojnë mbjelljen vjeshtore me traktorë të rinj, financuar nga Programi i zhvillimit rural dhe AMFBZHR

Drejtori i Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural Nikica Baçovski, sot në Stajkovcë të Shkupit ka vizituar ekonominë bujqësore Eko-Farm 2017 dhe menaxherin Aleksandar Krstevski, i cili ka përfituar mbështetje financiare nga AMFBZHR për furnizim me traktor. Bëhet fjalë për traktor të blerë nga marka “Armatrag” me vlerë të përgjithshme të investimit prej 733 mijë denarë, prej të cilave 403 mijë denarë janë kthyer në llogarinë e aplikuesit.
Drejtori i AMFBZHR-së, Baçovski informoi se përmes masës “Investimet për modernizimin e ekonomive bujqësore, nënmasa e furnizimit të traktorëve tashmë janë realizuar dhe janë paguar më shumë se gjysma e aplikacioneve të miratuara.
“Përmes kësaj mase janë lidhur 540 kontrata për furnizim të traktorëve. Deri më tani janë paguar 306 aplikues dhe në llogaritë e tyre janë kthyer 120 milionë denarë. Këto janë mjete serioze që kthehen në llogaritë e bujqve. Agjencia vazhdon të implementoj dhe zbatojë masat që modernizojnë sektorin vendas të bujqësisë. Përmes programit për zhvillim rural, AMFBZHR ka paguar 990 milionë denarë për të mbështetur masat e realizuara përmes këtij programi. Kështu realizimi i mjeteve nga programi i zhvillimit rural është 85%. Praktikisht, këto mjete investohen në kapitale, projekte zhvillimore që e bëjnë sektorin e bujqësisë më konkurrues dhe me kosto më të ulëta të prodhimit.”- theksoi Baçovski.
Menaxheri i Eko - Farm 2017, Krstevski thotë se traktori ka ardhur në momentin e duhur.
“Këtë mbjellje vjeshtore, traktori i ri ka ulur ndjeshëm kostot e prodhimit. Tashmë është bërë më i lehtë kultivimi i 10 hektarëve sipërfaqe me kultura hortikulturore, ndërsa koha e përpunimit është shkurtuar. Masa të tilla jo vetëm që na bëjnë më konkurrues, por edhe na bëjnë të rrisim zonat. Kthimi i më shumë se gjysmës së mjeteve për blerjen e një traktori, tashmë planifikoj ta riinvestoj në projekte të reja që do të më lejojnë të krijoj vlerë të shtuar të kulturave të prodhuara në vend. “- shpjegoi Krstevski.
Agjencia për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural, si në vitet e kaluara, mbetet institucioni më efikas në realizimin e investimeve dhe mjeteve kapitale të parapara dhe të miratuara. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut mbetet e përkushtuar në ofrimin dhe zbatimin e masave përmes të cilave qytetarët marrin projekte cilësore që zhvillojnë njësoj çdo pjesë të vendit. Zhvillimi i balancuar rajonal, investimet kapitale në komuna, furnizimi i makinerive të reja moderne, si dhe hapja e njësive të reja bujqësore moderne mbeten në fokus të AMFBZHR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu