СООПШТЕНИЕ - 30.11.2021 во 14:25
Почна аплицирањето за субвенции за произведени и предадени градинарски и овошни култури во преработувачки капацитетиСите земјоделци кои во период од 26 декември 2020 година до 25 декември годинава, произвеле и предале градинарски и овошни култури во преработувачки капацитети, од денеска па се до 25 – ти декември ќе може да аплицираат за добивање на субвенции преку мерките 1.6 и 1.8.

Аплицирањето се врши електронски со најава на веб страната на Агенцијата www.ipardpa.gov.mk, најава во полето „директни плаќања, е - барање“.
Сите баратели во прилог на барањата, потребно е да достават и потврди издадени од регистрираниот преработувачки капацитет во кои јасно ќе бидат наведени предадените количини.

Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски информира дека:
„Право на користење на овие дополнителни директни плаќања имаат сите кои имаат остварено производство на градинарски или овошни култури и истите ги имаат предадено во регистрирани преработувачки капацитети. Висината на поддршката изнесува 3 денари по килограм произведен и предаден зеленчук или овошје за преработка“ – истакна Бачовски.

Системот е веќе во функција и може да се аплицира. Краен рок за поднесување на барањата е 25- ти декември 2021година. Сите земјоделци кои имаат проблем, или пак не знаат сами електронски да поднесат барања, за помош може да се обратат во Подрачните единици на МЗШВ. Сите баратели при поднесување на апликациите да внимаваат на точноста на наведените податоци во апликацијата. Доколку барателот увиди дека при поднесување на барањето направил некаква грешка, истото може да го повлече и во рок од 30 дена да се направи корекција.

Целокупната потребна документација може да се симне од веб страната на АФПЗРР, во делот директни плаќања, и обрасци.


Ka filluar aplikimi për subvencione për kulturat e perimeve dhe frutave të prodhuara dhe të dorëzuara në objektet përpunuese

Të gjithë bujqit të cilët në periudhën prej 26 dhjetor 2020 deri më 25 dhjetor të këtij viti, kanë prodhuar dhe dorëzuar kulturat e perimeve dhe frutave në objektet përpunuese, nga sot deri më 25 dhjetor do të mund të aplikojnë për subvencione përmes masave 1.6 dhe 1.8.

Aplikimi bëhet në mënyrë elektronike me shpallje në ueb faqen e Agjencisë www.ipardpa.gov.mk, kyqje në rubrikën “pagesat direkte, e-kërkesë”.
Krahas kërkesave, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë certifikata të lëshuara nga objekti i regjistruar i përpunimit, në të cilat do të tregohen qartë sasitë e dorëzuara.

Drejtori e AMFBZHR-së, Nikica Baçovski njofton se:
“Të drejtën e përdorimit të këtyre pagesave direkte shtesë kanë kushdo që ka arritur prodhimin e kulturave të perimeve apo frutave dhe i kanë dorëzuar në objekte të përpunimit të regjistruar. Shuma e mbështetjes është 3 denarë për kilogram të perimeve apo frutave të prodhuara dhe të dorëzuara për përpunim”, theksoi Baçovski.

Sistemi është tashmë funksional dhe mund të aplikohet. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 25 dhjetor 2021. Të gjithë bujqit që kanë problem, apo ju nevoitet ndihmë që të dorëzojnë aplikimet në mënyrë elektronike, mund të kontaktojnë për ndihmë Zyrat Rajonale të MBPEU-së. Të gjithë aplikantët duhet t'i kushtojnë vëmendje saktësisë së të dhënave të specifikuara në aplikim gjatë paraqitjes së aplikacioneve. Nëse aplikanti e kupton se ka bërë një gabim gjatë paraqitjes së kërkesës, ai/ajo mund ta tërheqë atë dhe të bëjë korrigjimin brenda 30 ditëve.

I gjithë dokumentacioni i nevojshëm mund të shkarkohet nga faqja e internetit e AMFBZHR, në rubrikën pagesat direkte dhe formularët.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu