СООПШТЕНИЕ - 20.12.2021 во 14:36
Исплатени субвенциите за трета фаза произведено и предадено млекоАгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 6.469 субјекти, исплати 220.265.958,00 денари за трета фаза произведено и предадено млеко.
Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, информира дека станува збор за исплата на средства од мерката „директни плаќања за произедено кравјо, козјо и овчо млеко“.
„Согласно оваа мерка финансиска поддршка од 3,5 денари по литар произведено и предадено млеко е исплатена за фармерите кои имаат произведено кравјо млеко, додека 4,5 денари по литар добиваат сточарите кои во период мај – септември произвеле и предале овчо и козјо млеко. Заедно со денешната исплата од над 220 милиони денари на сметките на сточарите само за произведено и предадено млеко во 2020 година, исплатени се вкупно 483 милиони денари. “ – информира Бачовски.
Средства за исплата на земјоделски субвенции има, земјоделците се наш партнер и грижата за овој сектор е приоритет на оваа Влада. Агенцијата продолжува со пракса на неселективна исплата за сите кои правно – законски ги исполнуваат условите за добивање на финансиска поддршка во земјоделството.

U paguan subvencionet për fazën e tretë të qumështit të prodhuar dhe dorëzuar

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural në llogaritë e 6.469 subjekteve, për fazën e tretë të qumështit të prodhuar dhe dorëzuar ka paguar 220.265.958,00 denarë.
Drejtori i AMFZHR-së, Nikica Baçovski, informoi se bëhet fjalë për pagesë të mjeteve nga masa “pagesa direkte për qumështin e prodhuar të lopës, dhisë dhe deles”.
“Sipas kësaj mase, përkrahje financiare prej 3,5 denarë për litër qumësht të prodhuar dhe dorëzuar paguhet për bujqit që kanë prodhuar qumësht lope, ndërsa 4,5 denarë për litër u jepen bujqve të cilët në periudhën maj-shtator kanë prodhuar dhe dorëzuar qumësht dele dhe dhie. Së bashku me pagesën e sotme prej mbi 220 milionë denarë në llogaritë e bujqve vetëm për qumështin e prodhuar dhe dorëzuar në vitin 2020, janë paguar gjithsej 483 milionë denarë. – informoi Baçovski.
Mjete ka për pagesën e subvencioneve bujqësore, bujqit janë partneri ynë dhe kujdesi për këtë sektor është prioritet i kësaj Qeverie. Agjencia vazhdon me praktikën e pagesës jo selektive për të gjithë ata që plotësojnë ligjërisht kushtet për të përfituar mbështetje financiare në bujqësi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu