СООПШТЕНИЕ - 23.12.2021 во 13:33
Исплатени близу 260 милиони денари за субвенции за повеќе меркиАгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 9.191 субјект исплати близу 260 милиони денари за повеќе мерки.

Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски информира дека во еден ден исплатени се повеќе мерки и за земјоделците и за сточарите.

„На сметките на 7,689 лица исплатени се 84,8 милиони денари за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности илипопозната како ПОМ. 39,3 милиони денари пак се исплатени за сите кои имаат аплицирано и исполнети услови за мерката 1.13 лозов калем и саден материјал, додека 35,3 милиони денари се исплатени за сите кои имаат поднесено и исполнето услови за добивање на поддршка за користење на домашен сертифициран семенски материјал. Исто така во денешната исплата исплатени се близу 27,2 милиони денари за амортизирани несилки, од октомври 2019 до септември 2020 година. 63,6 милиони денари за заклани јагниња во период од јануари 2020 до септмври истата година. А на сметките на сите живинари кои имаат заклани бројлери од мај 2019 до септември 2020 година исплатени им се 8,5 милиони денари. “ – информираше Бачовски.

Агенцијата продолжува со контуинирана обработка и исплата на земјоделските субвенции. Средствата за субвенции се исплаќаат во еден ден и без селекција, за сите кои правно – законски ги исполниле условите за добивање на финансиска поддршка во земјоделството.

U paguan rreth 260 milionë denarë për subvencione për më tepër masa

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural ka paguar afër 260 milionë denarë në llogaritë e 9.191 subjekteve për disa masa.

Drejtori i AMFBZHR-së, Nikica Baçovski bën të ditur se brenda një dite janë paguar më tepër masa si për bujqit ashtu edhe për blegtorët.

“Në llogaritë e 7.689 personave janë paguar 84,8 milionë denarë për kryerjen e veprimtarisë bujqësore në zonat me mundësi të kufizuara ose të njohura si ZMK. 39,3 milionë denarë janë paguar për të gjithë ata që kanë aplikuar dhe kanë plotësuar kushtet për masën 1,13 prerje hardhie dhe material fidanor, ndërsa 35,3 milionë denarë janë paguar për të gjithë ata që kanë dorëzuar dhe kanë plotësuar kushtet për të përfituar mbështetje për përdorimin e materialit të farërave të certifikuara vendore. Po ashtu, në pagesën e sotme janë paguar afër 27,2 milionë denarë për pulat e amortizuara, nga tetori 2019 deri në shtator 2020. 63,6 milionë denarë për qengja të therur në periudhën janar 2020 deri në shtator të të njëjtit vit. Ndërsa për llogaritë e të gjithë bujqive të shpendëve që kanë therur brojlerët nga maji 2019 deri në shtator 2020 janë paguar 8,5 milionë denarë - informoi Baçovski.

Agjencia vazhdon me përpunimin dhe pagesën e vazhdueshme të subvencioneve bujqësore. Mjetet për subvencione paguhen në një ditë dhe pa përzgjedhje, për të gjithë ata që me ligj i kanë plotësuar kushtet për të përfituar mbështetje financiare në bujqësi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu