СООПШТЕНИЕ - 24.12.2021 во 13:31
Исплатени 204 милиони денари субвенции за земјоделствоАгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на над 10 илјади земјоделци, исплати над 204 милиони денари за субвенции по повеќе мерки.

Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, информира дека се исплатени средства на сите кои аплицирале и исполниле услови за добивање на финансиска поддршка, за органско производство, за зголемен број на грла во основните стада, за задржано женско јаре и јагне, а исплатена е и дополнителната поддршка од 20% за регистрирани земјоделци.

„На вкупно 778 лица кои произведуваат органски производи исплатени им се 113 милиони денари. На сметките на 1,793 субјекти кои аплицираат како индивидуални земјоделци, исплатени им се 52 милиони денари.На 7.674 фармери кои ги зголемиле стадата исплатени им се близу 39 милиони денари. Над 1,4 милиони денари се исплатени за сите кои задржале женско јагне а 156 илјади денари се исплатени за сите кои имаат задржано женско јаре а такви се 32 фармери.“ – информира Бачовски.

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, и во наредниот период продолжува со неселективната исплата на средства за субвенции. Во еден ден, без селекција се исплаќаат средствата за земјоделски субвенции.

U paguan 204 milionë denarë subvencione bujqësore

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural në llogaritë e mbi 10 mijë bujqve, ka paguar mbi 204 milionë denarë për subvencione për disa masa.

Drejtori i AMFBZHR-së, Nikica Baçovski, informoi se janë paguar mjete për të gjithë ata që kanë aplikuar dhe kanë plotësuar kushtet për sigurimin e mbështetjes financiare, për prodhimtarinë organike, për rritjen e numrit të krerëve në kopetë bazë, për dhi dhe qengjin e mbajtur femër, si dhe është paguar shtesë 20% mbështetje për bujqit e regjistruar.

“Për 778 persona që prodhojnë produkte organike janë paguar 113 milionë denarë. Në llogaritë e 1.793 subjekteve që aplikojnë si bujk individual janë paguar 52 milionë denarë, ndërsa për 7.674 bujq që kanë shtuar kopetë janë paguar afër 39 milionë denarë. Mbi 1,4 milionë denarë janë paguar për të gjithë ata që kanë mbajtur qengj femër dhe 156 mijë denarë janë paguar për të gjithë ata që kanë mbajtur dhi dhe të tillë janë 32 bujq.”- informoi Baçovski.

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, në periudhën në vijim vazhdon me pagesën jo selektive të mjeteve për subvencione. Në një ditë, pa përzgjedhje, paguhen mjetet për subvencione bujqësore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu