СООПШТЕНИЕ - 11.04.2022 во 09:29
Првиот човек на АФПЗРР – Бачовски во посета на Боник Фармер


Директорот Никица Бачовски оствари посета на фармата во сопственост на Боник Фармер во Црквино, Велес.
Целта на настанот беше доделување на договори за финансиска поддршка за набавка на високостелни јуници од расата Холштајн преку мерката 121 – Инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства од програмата за рурален развој.
,,Преку повикот за набавка на приплоден добиток објавен во 2021 година одобрени се 103 апликации за кои се склучуваат договори за финансиска поддршка во вкупна вредност од 253 милиони денари. Боник фармер е еден од добитниците на оваа поддршка со која ќе се зголеми капацитетот на оваа семејна фарма за нови 32 стелни Холштајн Јуници. Финаниската поддршка е во висина од 1.9 милиони денари односно 50% од вкупната вредност на инвестицијата.
Преку реализација на оваа мерка се очекува увоз на 2727 јуници, 1056 овци и 50 кози со кои значително ќе се подобри генетскиот потенцијал во македонскиот сточарски сектор, а следствено на тоа очекуваме и поквалитетни и повисоки приноси на македонското млеко. “– информира Бачовски.
Максималната вредност на прифатливи трошоци е 6,5 милиони денари по корисник, а апликантите кои ги исполниле условите ќе добијат финансиска поддршка од 50% - 75% од вкупната инвестиција.
Агенцијата за финансиска поддршка преку програмите за директни плаќања и рурален развој силно го поддржува домашниот сточарски сектор преку субвенционирање на одгледување на ситен и крупен добиток, државната премија за произведено и предадено млеко како и со поддршката за набавка на високостелен и педигриран добиток.

Njeriu i parë i AMFBPZHR - Baçovski viziton Fermerin Bonik

Drejtori Nikica Baçovski vizitoi fermën në pronësi të Bonik Farmerit në Crkvino të Velesit.
Qëllimi i aktivitetit ishte dhënia e kontratave për mbështetje financiare për prokurimin e mëshqerrave të rangut të lartë të racës Holstein përmes masës 121 - Investime për modernizimin e ekonomive bujqësore nga programi i zhvillimit rural.
“Përmes thirrjes për prokurim të gjedheve mbarështuese të publikuar në vitin 2021, janë miratuar 103 aplikacione për të cilat janë lidhur marrëveshje për mbështetje financiare në vlerë të përgjithshme prej 253 milionë denarë. Bonik Farmer është një nga fituesit e kësaj mbështetjeje e cila do të rrisë kapacitetin e kësaj ferme familjare për një mëshqerrë të re Holstein me 32 anëtarë. Mbështetja financiare është në vlerë prej 1,9 milionë denarë ose 50% nga vlera e përgjithshme e investimit.
Me zbatimin e kësaj mase pritet importi i 2727 mëshqerrave, 1056 dhenve dhe 50 dhive, me çka do të përmirësohet dukshëm potenciali gjenetik në sektorin e blegtorisë së Maqedonisë dhe rrjedhimisht presim rendiment më të mirë dhe më të madh të qumështit të Maqedonisë. – informon Baçovski.
Vlera maksimale e shpenzimeve të pranueshme është 6,5 milionë denarë për shfrytëzues, ndërsa aplikantët që i plotësojnë kushtet do të marrin mbështetje financiare prej 50% - 75% të investimit të përgjithshëm.
Agjencia për Mbështetje Financiare përmes programeve për pagesa direkte dhe zhvillim rural mbështet fuqishëm sektorin e blegtorisë vendase duke subvencionuar mbarështimin e gjedhëve të imta dhe të mëdha, premiumin shtetëror për qumështin e prodhuar dhe të dorëzuar si dhe mbështetjen për prokurimin e bagëtive dhe gjedhëve të origjinës.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu