ИЗВЕСТУВАЊЕ - 19.04.2022 во 11:05


Известување


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува земјоделските стопанства дека од денес ќе можат да поднесуваат барања за финансиска поддршка од Програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделството. Со програмата е предвидена финансиска поддршка за трошоци за набавка на вештачки ѓубриња, за предадено јагне и заклани гоеници во регистриран кланичен капацитет како и финансиска поддршка за одгледување на кокошки несилки. За овие намени се обезбедија 400 милиони денари.
1. Барањата за финансиска поддршка за трошоци за набавка на вештачки ѓубриња во производството на пченица, јачмен, пченка и сончоглед ќе се поднесуваат најдоцна до 31 мај 2022 година во електронскиот систем на Агенцијата. Барателите на кои им е потребна помош при пополнување на електронското барање за помош можат да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Во прилог на барањето како доказ се доставуваат финансиски документи за набавеното ѓубре во период од 1 декември 2021 година но 31 мај 2022 година.
Висината на финансиската поддршка изнесува 2.500 денари по хектар за јачмен и сончоглед, односно 4.000 денари по хектар за за пченица и пченка за користено гранулирано ѓубре.
Висината на финансиската поддршка изнесува 400 денари по хектар за користено течно ѓубре.
Исплатата ќе се извршува континуирано еднаш неделно по обработка на примените барања.
2. Барањата за финансиска поддршка за одгледување на кокошки несилки се поднесуваат најдоцна до 30 април 2022 година на рачно пополнето барање.
Во прилог нан барањето се доставува потврда за бројна состојба на кокошки несилки издадена од официјален ветеринар.
Висината на финансиската поддршка изнесува 60 денари по несилка.
3. Финансиската поддршка за предадено јагне и заклани гоеници во регистриран кланичен капацитет ќе се извршува врз основа на податоци кои до Агенцијата ќе ги доставуваат регистрираните кланични капацитети, без претходно поднесено барање.
Висината на финансиската поддршка изнесува 400 денари по грло предадено јагне во период од 1 јануари до 31 мај 2022 година.
Висината на финансиската поддршка изнесува 1500 денари по гоеница со тежина над 90 килограми заклана во период од 1 февруари до 30 април 2022 година.
За дополнителни информации барателите може да се обратат во Агенцијата на телефонскиот број 070 229 452 , а сите потребни документи може да ги најдат на веб страната на Агенцијата www.ipardpa.gov.mk во делот: Директни плаќања 2022.

Njoftim

Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural njofton ekonomitë bujqësore se nga sot do të mund të dorëzojnë aplikacione për mbështetje financiare nga Programi për realizimin e fondit intervenues për bujqësi. Programi ofron mbështetje financiare për kostot për prokurimin e plehrave, për majmëri të dorëzuara të qengjit dhe të therur në kapacitetin e regjistruar të thertores, si dhe mbështetje financiare për mbarështimin e pulave. Për këto qëllime janë siguruar 400 milionë denarë.
1. Kërkesat për mbështetje financiare për shpenzimet për prokurimin e plehrave artificiale në prodhimin e grurit, elbit, misrit dhe lulediellit do të dorëzohen jo më vonë se 31 maj 2022 në sistemin elektronik të Agjencisë. Aplikantët që kanë nevojë për ndihmë për plotësimin e aplikacionit elektronik për ndihmë mund të kontaktojnë zyrat rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit.
Krahas kërkesës si provë dorëzohen dokumentet financiare për mbeturinat e blera në periudhën nga 1 dhjetori 2021 deri më 31 maj 2022.
Shuma e mbështetjes financiare është 2.500 denarë për hektar për elbin dhe lulediellin, gjegjësisht 4.000 denarë për hektar për grurin dhe misrin për plehun kokrrizor të përdorur.
Shuma e mbështetjes financiare është 400 denarë për hektar për mbeturina të lëngshme të përdorura.
Pagesa do të bëhet vazhdimisht një herë në javë pas përpunimit të kërkesave të marra.
2. Kërkesat për mbështetje financiare për mbarështimin e pulave vezore do të dorëzohen jo më vonë se data 30 prill 2022 me një aplikim të plotësuar me dorëshkrim.
Krahas kërkesës dorëzohet edhe certifikata për një numër pulash të lëshuar nga veterineri zyrtar.
Shuma e mbështetjes financiare është 60 denarë për pulë.
3. Mbështetja financiare për qengjat e dorëzuar dhe majmëri të therur në kapacitet të regjistruar thertore do të bëhet në bazë të të dhënave që do t'i dorëzojnë Agjencisë objektet e thertores së regjistruar, pa kërkesë të parashtruar paraprakisht.
Shuma e mbështetjes financiare është 400 denarë për qengj të dorëzuar në periudhën nga 1 janari deri më 31 maj 2022.
Shuma e mbështetjes financiare është 1500 denarë për mish derri me peshë mbi 90 kg të therur në periudhën nga 1 shkurti deri më 30 prill 2022.
Për informata shtesë, aplikantët mund të kontaktojnë Agjencinë në numrin e telefonit 070 229 452, ndërsa të gjitha dokumentet e nevojshme i gjeni në ueb faqen e Agjencisë www.ipardpa.gov.mk në rubrikën: Pagesat Direkte 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu