СООПШТЕНИЕ - 20.04.2022 во 15:26АФПЗРР распиша 5 јавни повици за финансиска поддршка обезбедена преку програмата за рурален развој


Агенцијата за финасиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес објави 5 јавни повици за финансиска поддршка обезбедена преку програмата за рурален развој .
Јавните повици ќе траат од 20.04.2022 до 20.05.2022 година.

Преку јавниот повик за рурална жена ќе се поддржат жените кои се носители на своите земјоделски стопанства. Максималната вредност на прифатливите трошоци изнесува 360 илјади денари, а ќе се поддржат исклучиво инвестиции во набавка на опрема за постбербени активности и опрема за преработка. Целта на оваа Мерка е да се стимулираат преработките на основните производи со што ќе се даде додадена вредност на трудот кои жените – земјоделки го вложуваат. Оваа поддршка се имплементира по принцип на грантирање, односно поддршката подразбира доделување на неповратни финансиски средства во висина од 100% од инвестицијата.

За апликантите кои ќе се јават на јавниот повик за набавка на трактори се предвидени 3 и пол милиони денари по корисник. Исплатата на средствата се врши по целосна реализација на инвестицијата согласно условите и критериумите за финансиска поддршка. Финансиската поддршка се исплаќа по принцип на ко-финансирање кое се движи од 50% - 75% зависно од тоа дали апликантот е на возраст до или над 40 години и согласно подрачјето каде што е предвидена инвестицијата.

Со финансиска поддршка од 50% - 75% од вкупната вредност на инвестицијата ќе бидат поддржани производителие на житни култури кои во својот деловен план ќе предвидат набавка на силоси за складирање на житни и индустриски зрнести култури со максимален капацитет од 25 тони. Максималната вредност на прифатливи трошоци е 1 милион денари.

Објавен е и повик за финансиска поддршка за инвестиции во мандри. Оваа поддршка може да ја искористат сите сточари кои имаат минимум 150 овци или минимум 50 кози. Максималната вредност на инвестицијата може да биде 600.000 денари од кои 50% - 75% ќе бидат ко-финансирани од страна на Агенцијата.

Со јавниот повик за набавка на опрема за произбодствон тутун ќе се поддржат производителите на тутун со запишани производни капацитети во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Максималната поддршка е во висина од 4 и пол милиони денари кои ќе бидат ко-финансирани од Агенцијата во висина од 50% - 75%.

Сите заинтересирани апликанти можат да поднесат барање за финансиска поддршка преку системот за електронско аплицирање во Агенцијата, со прилог деловен план, понуди со детална техничка спецификација и решение од ЕРЗС системот за евидентирани производни капацитети, појасни директорот на АФПЗРР – Никица Бачовски на денешниот прес.
“Преку програмата за директни плаќања, програмата за рурален развој и интервентниот фонд, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги става на располагање сите програмски ресурси и човечки капацитети се со цел да се стимулира и оптимизира домашното земјоделско производство и производството на храна со македонско потекло. Нашата поддршка не познава ниту политички ниту верски разлики. Ова е време во кое треба да биде поддржан секој поединец кој сака да инвестира во земјоделскиот сектор. Затоа ја користам оваа прилика како добра можност да ги повикам сите потенцијални корисници да се запознаат со условите и критериумите на објавените мерки и да аплицираат за финансиска поддршка” – истакна Бачовски

AMFBZHR shpalli 5 thirrje publike për mbështetje financiare përmes programit për zhvillim rural


Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural sot ka shpallur 5 thirrje publike për mbështetje financiare të ofruar përmes programit për zhvillim rural.
Thirrjet publike do të zgjasin nga data 20.04.2022 deri më 20.05.2022.

Thirrja publike për gratë rurale do të mbështesë gratë që janë pronare të fermave të tyre. Vlera maksimale e shpenzimeve të pranueshme është 360 mijë denarë, ndërsa do të mbështeten vetëm investimet në blerjen e pajisjeve për aktivitete pas vjeljes dhe pajisje për përpunim. Qëllimi i kësaj mase është të stimulojë përpunimin e produkteve bazë të cilat do t'i japin vlerë të shtuar punës që investojnë gratë fermere. Kjo mbështetje realizohet në parimin e grantit, gjegjësisht mbështetja nënkupton dhënien e fondeve të pakthyeshme në masën 100% të investimit.

Për aplikantët që do t'i përgjigjen thirrjes publike për blerje të traktorëve janë paraparë 3 milionë e gjysmë denarë për shfrytëzues. Pagesa e mjeteve bëhet pas realizimit të plotë të investimit në përputhje me kushtet dhe kriteret për mbështetje financiare. Mbështetja financiare paguhet në parimin e bashkëfinancimit i cili varion nga 50% - 75% në varësi të moshës së aplikantit deri apo mbi 40 vjeç dhe sipas zonës ku ofrohet investimi.

Me mbështetje financiare prej 50% - 75% të vlerës totale të investimit do të mbështeten prodhuesit e drithërave të cilët në planin e tyre të biznesit do të parashikojnë prokurimin e silosëve për ruajtjen e drithërave dhe drithërave industriale me kapacitet maksimal 25 tonë. Vlera maksimale e shpenzimeve të pranueshme është 1 milion denarë.

Është shpallur edhe thirrje për mbështetje financiare për investime në qumështore. Kjo mbështetje mund të përdoret nga të gjithë fermerët që kanë minimalisht 150 dele ose minimum 50 dhi. Vlera maksimale e investimit mund të jetë 600.000 denarë, prej të cilave 50% - 75% do të bashkëfinancohen nga Agjencia.

Thirrja publike për prokurimin e pajisjeve për prodhimin e duhanit do të mbështesë prodhuesit e duhanit me kapacitete prodhuese të regjistruara në regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore. Mbështetja maksimale është në shumë prej 4 milionë e gjysmë denarë të cilat do të bashkëfinancohen nga Agjencia në shumë prej 50% - 75%.

Të gjithë aplikantët e interesuar mund të aplikojnë për mbështetje financiare përmes sistemit elektronik të aplikimit në Agjenci, me plan biznesi, oferta me specifikim të detajuar teknik dhe zgjidhje nga sistemi i RVEB për objektet e regjistruara prodhuese, sqaroi drejtori i AMFBZHR-së - Nikica Baçovski për shtypin e sotëm. .
“Përmes programit për pagesa direkte, programit për zhvillim rural dhe fondit intervenues, Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural i vë në dispozicion të gjitha resurset programore dhe kapacitetet njerëzore me qëllim të stimulimit dhe optimizimit të prodhimit vendor bujqësor dhe prodhimit ushqimor me origjinë vendase. Mbështetja jonë nuk njeh dallime politike dhe as fetare. Kjo është një kohë kur çdo individ që dëshiron të investojë në sektorin e bujqësisë duhet të mbështetet. Prandaj, e shfrytëzoj këtë mundësi si një mundësi të mirë që të ftoj të gjithë përfituesit potencial që të njihen me kushtet dhe kriteret e masave të shpallura dhe të aplikojnë për mbështetje financiare” - theksoi Baçovski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu