СООПШТЕНИЕ - 28.04.2022 во 13:13
Исплатени 434 милиони денари субвенции за оддржување на овошни насaди


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска на сметките на 10.479 корисници изврши исплата со вкупен износ од 434.448.813 денари по основ директни плаќања за оддржување на постоечки овошни насади. Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат минимум 0.2 ха површина со постоечки овошни насади и се регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства.
Висината на директните плаќања за јаболка изнесува 41.000 денари по хектар, односно 50.000 денари по хектар за земјоделски стопанства со пријавена површина од минимум 1 хектар до максимум 5 хектари.
Висината на директни плаќања за слива и праска изнесува 36.000 денари по хектар, односно 42.600 денари за земјоделски стопанства со пријавени површини од минимум 1 до 5 хектари.
За круша, вишна, кајсија, цреша, јагода на отворено ,малина, капина и боровинка висината на директни плакања изнесува 33.000 денари по хектар , односно 36.600 денари по хектар за земјоделски стопанства со пријавена површина од минимум 1 хектар до максимум 5 хектари.
Директните плаќања за дуња, мушмула, актинија, маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија, шип, рибизла гоџи бери, бадем и лешник се во износ од 25.000 денари по хектар, односно 30.000 денари за земјоделски стопанства со пријавена површина за финансиска поддршка од минимум 1 хектар до максимум 5 хектари.
Финансиската поддршка за ореви и питоми костени изнесува 15.000 денари по хектар односно 18.000 денари за земјоделски стопанства со пријавена површина од минимум 1 хектар до максимум 5 хектари.
“Со оваа исплата се опфатени над 10 илјади овоштари кои имаат пријавено површини со постоечки овошни насади кои се обработуваат на над 14.000 хектари земјоделско земјиште. Финансиската поддршка обезбедена преку агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ќе продолжи и во следниот период преку исплата на мерките од програмата за директни плаќања и интервентниот фонд кој предвидува финансиска поддршка за набавка на вештачки ѓубрива како и поддршка за сточарството и живинарството” – информира директорот Никица Бачовски.

U paguan 434 milionë denarë subvencione për mirëmbajtjen e pemishteve


Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural sot në llogaritë e 10.479 shfrytëzuesve ka realizuar pagesën në vlerë të përgjithshme prej 434.448.813 denarë në bazë të pagesave direkte për mirëmbajtjen e pemishteve ekzistuese. Përfitues të kësaj nënmase janë ekonomitë bujqësore që kanë një sipërfaqe minimale prej 0.2 ha me pemishte ekzistuese dhe janë të regjistruara në Regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore.
Shuma e pagesave direkte për mollët është 41.000 denarë për hektar, përkatësisht 50.000 denarë për hektar për ekonomitë bujqësore me sipërfaqe të raportuar prej së paku 1 hektar deri në maksimum 5 hektarë.
Shuma e pagesave direkte për kumbulla dhe pjeshkë është 36.000 denarë për hektar, përkatësisht 42.600 denarë për ekonomitë bujqësore me sipërfaqe të raportuara prej së paku 1 deri në 5 hektarë.
Për dardhë, vishnje, kajsi, qershi, luleshtrydhe në të hapur, mjedër, manaferrë dhe boronicë, pagesa direkte është 33.000 denarë për hektar, gjegjësisht 36.600 denarë për hektar për ekonomitë bujqësore me sipërfaqe të raportuar prej së paku 1 hektar deri në maksimum 5 hektarë.
Pagesat direkte për ftua, medlar, aktinia, ullinj, shegë, mollë japoneze, fiku, aronia, kalli, rrush pa fara goji beri, bajame dhe lajthi janë në shumë prej 25.000 denarë për hektar, gjegjësisht 30.000 denarë për ekonomitë bujqësore me sipërfaqe të deklaruar financiare mbështetje nga minimumi 1 hektar deri në maksimum 5 hektarë.
Mbështetja financiare për arrat dhe gështenjat e zbutura është 15.000 denarë për hektar, përkatësisht 18.000 denarë për ekonomitë bujqësore me sipërfaqe të raportuar nga minimumi 1 hektar deri në maksimum 5 hektarë.
“Kjo pagesë mbulon mbi 10 mijë pemëtarë të cilët kanë raportuar sipërfaqe me pemishte ekzistuese që kultivohen në mbi 14 mijë hektarë tokë bujqësore. Mbështetja financiare e dhënë përmes Agjencisë për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural do të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme përmes pagesës së masave nga programi për pagesa direkte dhe fondit të ndërhyrjes i cili ofron mbështetje financiare për furnizimin me plehra dhe mbështetje për blegtorinë dhe kafshët” - informon drejtori Nikica Baçovski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu