СООПШТЕНИЕ - 29.04.2022 во 12:08
Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој м-р Никица Бачовски денеска присуствуваше на Свечениот дел на Генералното собрание на НФФ кој се одржа на Факултетот за земјоделски науки и храна.

Во своето обраќање Бачовски го поздрави континуитетот на работата на НФФ во насока на достигнување на поголема благосостојба за секој земјоделец.

"Симбиозата помеѓу владините институциите и невладиниот сектор е секогаш добредојдена. Низ заедничка соработка и дијалог често ги осознаваме вистинските потреби, можностите но и проблемите на чие решавање треба да се фокусираме" - посочи Бачовски.

Во својот говор директорот се осврна на активностите кои произлегуваат од работата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, а се во насока на оддржување и помагање на земјоделското производство во време на здравствена, економска, воена и енергетска криза.


“Преку 200 милиони евра беа вбризгани во домашното земјоделство преку директни плаќања, ко-финансирање на проекти од програмата за рурален развој, финансиска поддршка преку ИПАРД и преку поддршката предвидена во ковид – пакетите кои ги опфатија лозарите, тутунарите, јаболкарите и оризопроизводителите.

Со носење на програмата за финансиска поддршка во земјоделството во делот на директни плаќања се интервенираше во висината на финансиска поддршка за зелената нафта, односно предвидените износи по култури беа зголемени за 13% со цел усогласување со моменталните цени на дериватите. Дополнително, новата програма предвидува суштинска реформа во начинот на исплатата на субвенциите. Со пилотирање на мерката за субвенционирање на овошни насади, во 2022 година е предвидена авансна исплата од 30% од финансиската поддршка предвидена за овоштарите.

Во програмата за рурален развој се предвидени нови мерки за ко-финансирање на проекти и веќе во моментот додека зборуваме активни се 5 јавни повици и тоа за набавка на трактори, набавка на силоси, изградба на мандри, набавка на опрема за производство и преработка на тутун како и мерката за грантови за жени земјоделки од рурални средини. Во текот на утрешниот ден ќе биде објавен и повик за ко-финансирање на подигнати лозови и овошни насади во перидоот есен 2021 – пролет 2022.

Деновиве актуелен е и Интервентиот фонд кој веќе е ставен во функција и на располагање на земјоделците. Во моментот тече аплицирањето за субвенционирање на набавка на вештачки ѓубрива за пченица, пченка, јачмен и сонлоглед. Во периодот пред нас преку истиот фонд ќе биде исплатена и финансиска поддршка за заклани јагниња, гоеници и одгледани несилки.


Со ова освен редовните програми за директни плаќања, рурален развој и ИПАРД, ставени се на располагање и дополнителни 400 милиони денари за земјоделците и агро секторот.
Усвоена е и ИПАРД 3 програмата чија вредност е проектирана на околу 130 милиони евра,буџет кој е поголем за 60% од изминатиот програмски период ИПАРД 2. Нашиот влог во подобрување на имиџот на програмата, транспарентноста и отворениот пристап во работењето го даде својот резултат.
Како институција остануваме отворени за соработка со сите чинители од секторот, се со цел финансиската поддршка која ја пружаме, а која воопшто не е мала, ја усмериме на вистинското место, кај вистинските производители, а следствено на тоа да ја зголемиме продуктивноста на секторот со максимално искористување на домашните природни ресурси за производство на храна и земјоделски производи” - заклучи Бачовски во свеченото обраќање.


Drejtori i Agjencisë për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural, Nikica Baçovski sot mori pjesë në pjesën formale të Asamblesë së Përgjithshme të FFK-së që u mbajt në Fakultetin e shkencave bujqësore dhe ushqimit.

Në fjalën e tij, Baçovski përshëndeti vazhdimësinë e punës së FFK-së për të arritur prosperitet më të madh për çdo fermer.
"Simbioza ndërmjet institucioneve qeveritare dhe sektorit joqeveritar është gjithmonë e mirëseardhur. Përmes bashkëpunimit dhe dialogut të përbashkët shpesh mësojmë për nevojat reale, mundësitë dhe problemet që duhet të fokusohemi në zgjidhjen e tyre" - theksoi Baçovski.

Në fjalën e tij, drejtori iu referua aktiviteteve që dalin nga puna e Agjencisë për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural, të cilat kanë për qëllim ruajtjen dhe ndihmën e prodhimit bujqësor në kohë krize shëndetësore, ekonomike, ushtarake dhe energjetike.

“Mbi 200 milionë euro janë injektuar në bujqësinë vendase përmes pagesave direkte, bashkëfinancimit të projekteve nga programi i zhvillimit rural, mbështetjes financiare përmes IPARD-it dhe përmes mbështetjes së ofruar nga Covid – pakot që përfshinin kultivuesit, kultivuesit e duhanit, kultivuesit e mollëve dhe orizit.

Me miratimin e programit për mbështetje financiare në bujqësi në fushën e pagesave direkte, është ndërhyrë në masën e mbështetjes financiare për naftën e gjelbër, gjegjësisht janë rritur shumat e parashikuara sipas kulturave bujqësore për 13% në mënyrë që të harmonizohen me çmimet aktuale të derivateve. Gjithashtu, programi i ri parashikon një reformë thelbësore në mënyrën e pagesës së subvencioneve. Me pilotimin e masës për subvencionimin e pemishteve, në vitin 2022 parashikohet një paradhënie prej 30% të mbështetjes financiare të dhënë për frutikulturët.

Programi i zhvillimit rural parashikon masa të reja për bashkëfinancim të projekteve dhe për momentin bëhet fjalë për 5 thirrje publike aktive për prokurim të traktorëve, blerje të silosëve, ndërtim të qumështoreve, pajisje për prodhimin dhe përpunimin e duhanit si dhe masa e grantit për gratë fermere në zonat rurale. Nesër do të shpallet një thirrje për bashkëfinancim të vreshtave dhe pemëtarisë së rritur në periudhën vjeshtë 2021 - pranverë 2022.

Këto ditë është aktiv edhe Fondi i Ndërhyrjes, i cili tashmë është vënë në funksion dhe është vënë në dispozicion të fermerëve. Aktualisht është në proces aplikimi për subvencionimin e blerjes së plehrave për grurë, misër, elb dhe luledielli. Në periudhën përpara nesh, nëpërmjet të njëjtit fond, do të paguhet mbështetje financiare për qengja të therur, majmëri dhe pula të vezëve të rritura.

Me këtë, përveç programeve të rregullta për pagesa direkte, zhvillim rural dhe IPARD, fermerëve dhe sektorit të bujqësisë i vihen në dispozicion edhe 400 milionë denarë shtesë.
Është miratuar programi IPARD 3, vlera e të cilit parashikohet në rreth 130 milionë euro, buxhet ky 60% më i lartë se periudha e mëparshme programore IPARD 2. Investimi ynë në përmirësimin e imazhit të programit, transparencës dhe qasjes së hapur ndaj puna ka shpaguar.
Si institucion, mbetemi të hapur për bashkëpunim me të gjithë sektorët, në mënyrë që mbështetjen financiare që japim, aspak e vogël, ta drejtojmë në vendin e duhur, me prodhuesit e duhur dhe për rrjedhojë të rrisim produktivitetin. të sektorit me shfrytëzim maksimal të resurseve natyrore vendore për prodhimin e produkteve ushqimore dhe bujqësore” - përfundoi Baçovski në fjalimin e tij solemn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu