СООПШТЕНИЕ - 05.05.2022 во 10:31Бачовски : Од денес почнува аплицирањето за земјоделски субвенции за 2022 година


Од денес започнува аплицирањето за добивање на финансиска поддршка во земјоделството. Крајниот рок за доставување на барања е 31- ви мај 2022 година. Сите кои се заинтересирани апликациите можат да ги поднесат електронски со пристапување на веб страната на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, односно на www.ipardpa.gov.mk во делот е- барање.

Директорот на АФПЗРР информира дека барањата за мерките за растително производство се поднесуваат врз основа на евидентирани податоци за парцели во Единствениот регистар на земјоделски стопанства. Барањата пак за сточарско производство се поднесуваат врз основа на евидентирани податоци за животни во ФАРМ регистарот со состојба на денот на поднесување на барањто.

„ До сите земјоделци апелирам , пред да поднесат барања за субвенции да ги ажурираат податоците со цел да имаат точни и целосни информации во сите системи од каде Агенцијата ги превзема податоците, а кои се еден важен сегмент за стекнување на право за добивање на субвенции.Потоа може преку пристапувње на веб страната на АФПЗРР, електронски да поднесат барања за субвенции со регистрација во системот, со клик на банерот „директни плакања“ – е- барање. Електронското барање е со нов модерен изглед врз база на ново софтверско решение кое ги има сите функционалности кои се потребни за поднесување на апликацијата за единствено барање. Оние земјоделци кои не знаат сами да поднесат барања, или имаат потреба од помош при создавање на електронски барања, можат да се обратат во Подрачните единици на МЗШВ.“ – истакна Бачовски.

Oд Агенцијата се појаснува дека по електронското поднесување на барањето, апликантите треба да отпечатат 2 примерока и истите да ги потпишат своерачно, по што еден примерок треба да достават до АФПЗРР. Се препорачува до апликантите кои ќе побараат помош од вработените во подрачните единици, пред да ги потпишат барањата да проверат дали е точен внесот на сите податоци и култури.


Дoколку апликантите утврдат дека при поднесување на барањето направиле пропуст, впишале погрешни податоци или констатирале дека имаат потреба од измена заради несоодвестување со фактичката состојба,барањто може да го повлечат или да го изменат во рок од 30 дена од денот на поднесување на истото.

Baçovski: Prej sot fillon aplikimi për subvencione bujqësore për vitin 2022

Prej sot nis aplikimi për mbështetje financiare në bujqësi. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 31 maj 2022. Të gjithë të interesuarit mund t'i dorëzojnë aplikacionet në mënyrë elektronike duke u kyqyr në ueb faqen e Agjencisë për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural, gjegjësisht www.ipardpa.gov.mk në rubrikën e-kërkesa.

Drejtori i AMFBZHR informon se kërkesat për masat për prodhimtarinë bimore janë dorëzuar në bazë të të dhënave të evidentuara për parcelat në Regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore. Kërkesat për prodhimtari blegtorale parashtrohen në bazë të të dhënave të regjistruara për kafshët në regjistrin FARM që nga dita e paraqitjes së kërkesës.

“U bëj apel të gjithë fermerëve që para se të bëjnë aplikime për subvencione të përditësojnë të dhënat në mënyrë që të kemi informacion të saktë dhe të plotë në të gjitha sistemet ku Agjencia shkarkon të dhënat, të cilat janë një segment i rëndësishëm për përfitimin e të drejtës për subvencione. Më pas mund duke u kyqyr në faqen e AMFZHR-së, të dorëzoni aplikimet elektronike për subvencione duke u regjistruar në sistem, duke klikuar në banerin “pagesat direkte” – e-kërkesa. Kërkesa elektronike ka një pamje të re moderne bazuar në një zgjidhje të re softuerike që ka të gjitha funksionalitetet e nevojshme për të paraqitur aplikacionin për një kërkesë të vetme. “Ata fermerë të cilët nuk mund të dorëzojnë vetë aplikacionet, apo kanë nevojë për ndihmë në krijimin e aplikacioneve elektronike, mund të kontaktojnë njësitë rajonale të MBPEU-së.”- theksoi Baçovski.

Nga agjencia sqarojnë se pas dorëzimit elektronik të aplikacionit, aplikantët duhet të printojnë 2 kopje dhe t'i nënshkruajnë vetë, pas së cilës një kopje duhet ta dorëzojnë në AMFZHR. Aplikantët këshillohen të kërkojnë ndihmën e stafit rajonal përpara se të nënshkruajnë aplikacionin për të kontrolluar nëse të gjitha të dhënat dhe kulturat janë futur saktë.

Nëse aplikantët konstatojnë se kanë bërë gabim në paraqitjen e kërkesës, kanë futur të dhëna të pasakta ose kanë konstatuar se kanë nevojë për ndryshim për shkak të mospërputhjes me gjendjen faktike, mund ta tërheqin kërkesën ose ta ndryshojnë atë brenda 30 ditëve nga dita e paraqitjes së të njejtës.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu