СООПШТЕНИЕ - 05.05.2022 во 14:14
Бачовски : Започна исплатата на мерките од Интервентниот фонд за земјоделство


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја исплати финансиската поддршка од интервентниот фонд за земјоделство предвидена за одгледување на кокошки – несилки.
Исплатени се 68.5 милиони денари кон 49 корисници.
Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства – производители на конзумни јајца кои се запишани во Регистарот на одгледувалишта на животни.
Висината на поддршката изнесува 60 денари по несилка која се наоѓа на одгледувалиштето и е на возраст за производство на конзумни јајца.
Финансиската поддршка се изврши со административна контрола на поднесено барање и доставен документ издаден од официјален ветеринар за бројната состојба на несилките на денот на извршената контрола од страна на официјалниот ветеринар во период од 07.04 – 15.04 2022 година.
,,Со усвојувањето на Интервентниот фонд од страна на Владата, а на предлог на МЗШВ се овозможи финансиската поддршка за одгледување на кокошки несилки, предадени јагниња во кланични капацитети, заклани гоеници во кланични капацитети, како и финансиска поддршка за производителите на пченица, пченка, јачмен и сончоглед за набавка на вештачки ѓубрива. Во следниот период ќе продолжи исплатата на финансиска поддршка за споменатите категории, за што се ставени на располагање финансиски средства во висина од 400 милиони денари” – појаснува Бачовски.

Baçovski: Ka filluar pagesa e masave nga Fondi intervenues për bujqësi


Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural sot ka paguar mbështetjen financiare nga fondi intervenues për bujqësinë e parashikuar për mbarështimin e pulave vojëse.
Për 49 shfrytëzues janë paguar 68,5 milionë denarë.
Përfitues të kësaj nënmase janë ekonomitë bujqësore - prodhues të vezëve të konsumueshme që janë të regjistruara në Regjistrin e fermave të kafshëve.
Shuma e mbështetjes është 60 denarë për pulë vojëse e cila gjendet në lukunë dhe është e moshës për prodhimin e vezëve të konsumueshme.
Mbështetja financiare është kryer nga kontrolli administrativ me kërkesë të paraqitur dhe një dokument të dorëzuar të lëshuar nga veterineri zyrtar për numrin e pulave vojëse në ditën e kontrollit të kryer nga veterineri zyrtar në periudhën 07.04 - 15.04 2022.
“Me miratimin e Fondit të Ndërhyrjes nga Qeveria, dhe me propozimin e MBPEU-së, mbështetja financiare për mbarështimin e pulave vojëse, dorëzimin e qingjave në thertore, majmëri të therur në thertore, si dhe mbështetje financiare për prodhuesit e grurit, misrit, elbit dhe lulediellit për furnizimin me plehra. Në periudhën e ardhshme do të vazhdojë pagesa e mbështetjes financiare për kategoritë e përmendura, për të cilat janë vënë në dispozicion mjete financiare në vlerë prej 400 milionë denarë” - sqaron Baçovski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu