СООПШТЕНИЕ - 10.05.2022 во 13:08
АФПЗРР : Исплатени 221.229.139,00 денари за градинарско производство


Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска изврши исплата по основ директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско производство и цвеќе на отворено и во пластеници.
Станува збор за исплата кон 11.393 корисници кои при аплицирањето за финансиска поддршка од програмата за директни плаќања пријавиле земјоделски површини на кои се обработуваат градинарски култури или ароматични, зачински и лековити растенија.
Вкупната финансиска поддршка која што е исплатена кон оваа категорија на земјоделски производители изнесува 221.229.139 денари.
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој продолжува со обработка на барањата за финансиска поддршка предвидена во програмата за директни плаќања и интервентниот фонд за кои барања ќе следува исплата во следниот период за сите апликанти кои ги исполниле критеирумите и условите за добивање на финансиски средства.

AMFBZHR: U paguan 221.229.139,00 denarë për prodhimtari të kopshtarisë


Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural sot ka realizuar pagesën në bazë të pagesave direkte për hapsirë përpunuese për prodhimtari kopshtarie dhe lule në mjedise të hapura dhe në serra.
Bëhet fjalë për pagesë për 11 393 përfitues, të cilët gjatë aplikimit për mbështetje financiare nga programi i pagesës direkte kanë raportuar sipërfaqe bujqësore ku kultivohen kultura të kopshtarisë apo bimë aromatike, pikante dhe mjekësore.
Mbështetja e përgjithshme financiare e paguar për këtë kategori të prodhuesve bujqësore është 221.229.139 denarë.
Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural vazhdon të përpunojë kërkesat për mbështetje financiare të parashikuara në programin e pagesave direkte dhe fondin e ndërhyrjes për të cilat kërkesa do të pasohen me pagesë në periudhën e ardhshme për të gjithë aplikantët që plotësojnë kriteret dhe kushtet për përfitim të mjeteve financiare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu