СООПШТЕНИЕ - 13.05.2022 во 15:15Делегација од Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделството и руралниот развој предводена од директорот Никица Бачовски присуствуваше на 51-та конференција на директори на Платежните агенции на ЕУ.

На оваа конференција освен делегации од земјите членки на ЕУ, поканети беа и земјите од Западен Балкан кои имаат статус на кандидати за влез во ЕУ, како и претставници од Директоратот за земјоделство и рурален развој - DG AGRI и преставници на ОЛАФ.

На дводневната конференција се разговараше за актуелната ситуација со воениот конфликт во Украина и нејзиното влијание врз влезните инпути во земјоделството, цената на енергенсите како и достапноста на житни култури на европските пазари.

Дополнително беше заклучено дека соработката и вмрежувањето на платежните агенции од Европа ќе биде врвен приоритет, особено во перидот што следи кога и треба да започне имплементацијата на Заедничката земјоделска политика (CAP 2021 - 2027).

На конференцијата се споделија информации за дополнителната финансиска помош која ја добиваат членките на ЕУ за секторот земјоделство поради зголемените трошоци.

Директорот Никица Бачовски го образложи моделот за дополнителна поддршка за земјоделството кој се имплементира во Северна Македонија преку Интервентниот фонд како пандан на механизмите кои ги превземаат земјите членки на ЕУ.

51-та конференција на директори на платежните агенции од ЕУ се оддржа во Париз, Франција која беше домаќин како земја - претседавач на ЕУ.


Delegacioni i Agjencisë për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural i udhëhequr nga drejtori Nikica Baçovski mori pjesë në Konferencën e 51-rë të Drejtorëve të Agjencive të pagesave të BE-së.

Përveç delegacioneve nga shtetet anëtare të BE-së, në këtë konferencë ishin të ftuar edhe vendet e Ballkanit Perëndimor me status kandidat në BE, si dhe përfaqësues nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - DG AGRI dhe përfaqësues të OLAF.

Konferenca dyditore diskutoi situatën aktuale me konfliktin ushtarak në Ukrainë dhe ndikimin e tij në inputet në bujqësi, çmimet e energjisë dhe disponueshmërinë e drithërave në tregjet evropiane.

Gjithashtu u konstatua se bashkëpunimi dhe rrjetëzimi i agjencive të pagesave nga Evropa do të jetë prioritet kryesor, veçanërisht në periudhën që pason kur duhet të fillojë zbatimi i Politikës së Përbashkët Bujqësore (CAP 2021 - 2027).

Konferenca ndau informacion mbi ndihmën financiare shtesë që anëtarët e BE-së marrin për sektorin e bujqësisë për shkak të rritjes së kostove.

Drejtori Nikica Baçovski shpjegoi modelin e mbështetjes shtesë për bujqësinë që zbatohet në Maqedoninë e Veriut përmes Fondit për Intervenim si një homolog i mekanizmave të ndërmarrë nga vendet anëtare të BE-së.

Konferenca e 51-rë e Drejtorëve të Agjencive të Pagesave të BE-së u mbajt në Paris, Francë, e cila priti Presidencën e BE-së.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu