СООПШТЕНИЕ - 18.05.2022 во 10:03
Бачовски: Исплатени над 15 милиони денари преку Програмата за спроведување на интервентен фонд


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој преку програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделството денеска на сметките на 1048 корисници изврши исплата со вкупен износ од 15.024.433 денари по основ на решенија за финасиска поддршка за трошоци за набавка на вештачки ѓубриња во производството на пченица, јачмен, пченка и сончоглед.
Од АФПЗРР појаснуваат дека корисници на оваа подмерка се :
-земјоделски стопанства кои производната 2021/22 имаат засеани површини со пченица,јачмен и пченка како и имаат набавено вештачки ѓубриња за прихрана на посевите во период од 1 Декември 2021 год до 31 Мај 2022,
-земјоделски стопанства кои во производната 2022 год имаат засеани површини со сончогледи и имаат набавено вештачки ѓубриња во период од 1 Декември 2021 до 31 Мај 2022,
-земјоделски стопнаства запишани во Регистерот на снабдувачи на семенски материјал согласно Законот за семенски и саден материјал за мејоделски растенија кои во производната 21/22год имаат засеани површини со пченица и јачмен за производство на сертифициран семенски материјал и имаат набавено вештачки ѓубриња за прихрана на посевите во период од 1 Декември 2021 до 30 Јуни 2022 год.

“АФПЗРР продолжува со имплементација на мерките предвидени во програмата за интервентен фонд во земјоделството. Денешната исплата е во склоп со политиките на Владата и министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за издвојување на дополнителна финансиска поддршка во полјоделскиот сектор заради регистрираниот пораст на цените на вештачките ѓубрива. Во следниот период ќе продолжи обработката и исплатата на барањата за субвенционирање на набавка на вештачко ѓубриво, како и финансиската поддршка предвидена за сточарскиот сектор во делот на за предадено јагне во кланичен капацитет и заклани гоеници во кланичен” – информира директорот Бачовски.

Baçovski: U paguan mbi 15 milionë denarë nëpërmjet Programit për realizimin e fondit intervenues


Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural përmes programit për realizimin e fondit intervenues për bujqësi sot në llogaritë e 1048 shfrytëzuesve ka bërë pagesën në vlerë të përgjithshme prej 15.024.433 denarë në bazë të zgjidhjeve për mbështetje financiare për shpenzimet për blerjen e plehrave në prodhimin e grurit, elbit, misrit dhe lulediellit.
Nga AMFBZHR sqarojnë se përfitues nga kjo nënmasë janë:
-ekonomitë bujqësore që për prodhimin 2021/22 kanë mbjellë sipërfaqe me grurë, elb dhe misër si dhe kanë blerë plehra artificiale për ushqimin e kulturave në periudhën nga 1 dhjetori 2021 deri më 31 maj 2022,
-ekonomitë bujqësore që në vitin e prodhimit 2022 kanë mbjellë sipërfaqe me luledielli dhe kanë blerë plehra artificiale në periudhën nga 1 dhjetori 2021 deri më 31 maj 2022,
- ekonomitë bujqësore të regjistruara në Regjistrin e furnizuesve të materialit farë në përputhje me Ligjin për farë dhe material fidanor për bimë bujqësore të cilat në vitin e prodhimit 21/22 kanë mbjellë sipërfaqe me grurë dhe elb për prodhimin e materialit farë të certifikuar dhe kanë blerë plehra artificiale për periudhën nga 1 dhjetori 2021 deri më 30 qershor 2022.

AMFBZHR vazhdon me zbatimin e masave të parapara në programin për fondin e ndërhyrjes në bujqësi. Pagesa e sotme është në përputhje me politikat e Qeverisë dhe Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave për të ndarë mbështetje financiare shtesë për sektorin e bujqësisë për shkak të rritjes së regjistruar të çmimeve të plehrave. Në periudhën e ardhshme do të vazhdojë përpunimi dhe pagesa e kërkesave për subvencione për furnizim me plehra, si dhe mbështetja financiare për sektorin e blegtorisë në fushën e qengjive të dorëzuar në kapacitet e therrjes dhe majmërive të therura në thertore” - informoi drejtori Baçovski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu