СООПШТЕНИЕ - 18.05.2022 во 15:05
Доделени договорите за набавка на системи за наводнување и ископ на бунари


Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Димитар Ковачевски на настан во организација на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на присутните земјоделци им ги додели договорите за финансика поддршка за мерката за набавка на системи за наводнување капка по капка и конструкција на бунари од Програмата за рурален развој.

Премиерот Ковачевски посочи дека оваа мерка за финансиска поддршка за земјоделците е само една од многубројните опфатени во Програмите за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој.

„Имајќи предвид дека наводнувањето е важен предуслов за конкурентни земјоделски производи, оваа финансиска поддршка е силен импулс за унапредување и модернизирање на земјоделското производство. Тоа за вас е голема придобивка, а со ваквите инвестиции, учествувате во сите наши заеднички активности да го направиме земјоделството еден од клучните двигатели на економскиот раст. Пред сѐ дозволете ми да им честитам на сите претставници на земјоделските стопанства, потписници на договорите за набавка на системи за наводнување од Програмата за рурален развој. Со вашата успешна и одобрена апликација на јавниот повик имате можност да искористите финансиската поддршка набавка на системи за наводнување, опрема, софтвери за управување и контрола на системот за наводнување, градежни зафати за бунари, изработка на студии и елаборати“, порача премиерот Ковачевски.

При тоа премиерот Ковачевски, нагласи дека Владата продолжува да вложува во секој сегмент, во сѐ, што во оваа светска криза ќе придонесе за поголемо домашно производство и поттикнување на економијата.

„Ставаме силен фокус на земјоделството како еден од двигателите на македонската економија. Во услови на една од најголемите светски кризи во поновата историја, Владата прави максимални напори да ги намали трошоците на земјоделците но да го зголеми домашното производство на стратешките земјоделски производи. За прв пат подготвивме „Национален план за производство на храна“ во вредност од 400 милиони денари“, подвлече премиерот Ковачевски и додаде дека Планот содржи интервентни мерки за поддршка на земјоделците, но и мерки кои на среден и на долг рок, придонесуваат од за поголемо производство на земјоделски производи и храна и за намалување на увозот.

„Секое парче обработлива земја го ставаме во функција на зголемување на производството на храна. Со објавување на наменски оглас за доделување на државно земјоделско земјиште под закуп, 6.000 хектари се ставаат на располагање на земјоделците за производство на пченица, пченка, јачмен и сончоглед“, рече премиерот Ковачевски и додаде дека во новиот мандат на Владата распишани се пет јавни повици за поддршка на земјоделците за набавки на трактори, на силоси, на опрема за производство на тутун, за финансиска поддршка за руралните жени и уште за многу други мерки со кои се зајакнува земјоделството и дека покрај светската криза редовно се врши исплатата на субвенциите на земјоделците.

„За прв пат воведовме авансна исплата за овоштарите, а од следната година и за останатите земјоделски гранки. Согласно европските регулативи, со авансната исплата земјоделците ќе ги добиваат субвенциите тогаш кога им се најпотребни, за да имаат исплатливо производство. Освен во финансиска поддршка, континуирано вложуваме и во капиталните проекти, кои се со трајни вредности и на долг рок овозможуваат одржливо земјоделско производство“, заклучи премиерот Ковачевски.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски рече дека интересот за овој јавен повик беше многу голем, потпишани се 322 договори со сума од 75 милиони денари.

„Ова е највисока бројка споредено со претходните години, 2016 имало само 25 договори, 2018 потпишани се 41 а денес имаме рекордна бројка од 322 договори. Големиот интерес потврдува дека мерката е успешна, а сите наши заложби за модернизација на агросекторот даваат видливи и мерливи резултати. Од денес, имаме нови 322 земјоделски стопанства кои трајно ќе го решат проблемот со наводнување“, истакна министерот Николовски и објасни дека кофинансирањето изнесува 50% на одобрените трошоци, односно 55% за млад земјоделец, 60% за подрачја со ограничени можности, 65% за млади земјоделци кои имаат производство во подрачја со ограничени можности и 75% во недостапни рурални заедници.

„Ме радува податокот што потпишаните договори се од сите региони, низ целата држава, ќе имаме ефикасно наводнување, а земјоделците ќе имаат рационално трошење на водните ресурси, намалени трошоци, а ќе ги зголемат приносите“, заклучи министерот Николовски.

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Никица Бачовски рече дека Агенцијата истовремено работи на обработка на барањата за субвенции поднесени минатата година, паралелно непречено тече и аплицирањето за програмата за директни плаќања за 2022 година, а веќе тековно се реализраат и исплати од новоформираниот интервентен фонд од којшто се исплати финансиска поддршка за живинарскиот сектор.

„Денес се исплатени и првите 1.000 апликации за субвенционирње на вештачко ѓубриво, а во следниот период ќе следи и исплатата на финансиската поддршка наменета за сточарскиот сектор во делот на предадено јагне во кланичен капацитет и заклани гоеници“, рече Бачовски и најави дека е во тек усогласувањето со Европската комисија на процедурите и постапките за ставање во функција на 120 милиони евра од европскиот фонд за земјоделство и рурален развој – ИПАРД 3.

Системот „капка по капка“ е најмодерна технологија за ефикасно наводнување и зголемување на приносите, која штеди вода, време и пари.

U shpërndanë kontratat për furnizimin e sistemeve të ujitjes dhe gërmimin e puseve


Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, në një manifestim të organizuar nga Ministria e Bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, u ndau fermerëve të pranishëm marrëveshje për mbështetje financiare për masën për furnizimin e sistemeve të ujitjes me pika dhe ndërtimin e puseve nga Programi për zhvillimin rural.

Kryeministri Kovaçevski theksoi se kjo masë për përkrahje financiare për fermerët është vetëm një nga masat e shumta të përfshira në Programet për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural.

“Duke qenë se ujitja është një parakusht i rëndësishëm për produktet bujqësore konkurruese, kjo mbështetje financiare është një shtysë e fortë për nxitjen dhe modernizimin e prodhimit bujqësor. Është një përfitim i madh për ju dhe me investime të tilla merrni pjesë në të gjitha aktivitetet tona të përbashkëta për ta bërë bujqësinë një nga shtytësit kryesorë të rritjes ekonomike. Fillimisht, më lejoni të përgëzoj të gjithë përfaqësuesit e ekonomive bujqësore, nënshkruese të kontratave për furnizimin e sistemeve të ujitjes nga Programi për zhvillim rural. Me aplikimin tuaj të suksesshëm dhe të miratuar për thirrjen publike, ju keni mundësinë të shfrytëzoni mbështetjen financiare për furnizimin e sistemeve të ujitjes, pajisjeve, softuerit për menaxhimin dhe kontrollin e sistemit të ujitjes, punimet e ndërtimit të puseve, përgatitjen e studimeve dhe raporteve - theksoi kryeministri Kovaçevski.

Kryeministri Kovaçevski theksoi se Qeveria vazhdon të investojë në çdo segment, në gjithçka që në këtë krizë globale do të kontribuojë për prodhim më të madh vendor dhe stimulim të ekonomisë.

“Ne i kushtojmë një fokus të fortë bujqësisë si një nga shtytësit e ekonomisë vendase. Në kushtet e një prej krizave më të mëdha botërore në historinë e fundit, qeveria po bën përpjekje maksimale për të ulur kostot e fermerëve por për të rritur prodhimin vendas të produkteve strategjike bujqësore. “Për herë të parë kemi përgatitur “Planin Nacional për prodhimin e ushqimit” në vlerë prej 400 milionë denarë”, theksoi kryeministri Kovaçevski, duke shtuar se plani përmban masa intervenuese për mbështetjen e fermerëve, por edhe masa që në afat të mesëm dhe afatgjatë kontribuojnë në prodhimin më të madh të produkteve bujqësore dhe ushqimore dhe në uljen e importeve.

“Çdo tokë të punueshme e kemi vënë në funksion të rritjes së prodhimit ushqimor. “Me shpalljen e thirrjes së posaçme për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore, fermerëve do t'u vihen në dispozicion 6000 hektarë për prodhimin e grurit, misrit, elbit dhe lulediellit”, theksoi kryeministri Kovaçevski, duke shtuar se janë shpallur pesë thirrje publike në mandatin e ri të qeverisë për të mbështetur fermerët në blerjen e traktorëve, kapanoneve, pajisjeve të prodhimit të duhanit, mbështetje financiare për gratë rurale dhe shumë masa të tjera që forcojnë bujqësinë dhe që pavarësisht krizës globale, subvencionet u paguhen rregullisht fermerëve.
“Për herë të parë kemi futur paradhënie për kulturat e pemëve dhe nga viti i ardhshëm për degët tjera bujqësore. Sipas rregulloreve evropiane, me paradhënien, fermerët do t'i marrin subvencionet atëherë kur kanë më shumë nevojë, për të pasur një prodhim fitimprurës. “Përveç mbështetjes financiare, ne vazhdimisht po investojmë në projekte kapitale, të cilat janë me vlerë të qëndrueshme dhe në afat të gjatë mundësojnë prodhim të qëndrueshëm bujqësor”, përfundoi kryeministri Kovaçevski.

Ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave Ljupço Nikollovski tha se interesimi për këtë thirrje publike është shumë i madh, janë nënshkruar 322 kontrata në vlerë prej 75 milionë denarë.

“Ky është numri më i lartë krahasuar me vitet e kaluara, në vitin 2016 ka pasur vetëm 25 kontrata, në vitin 2018 janë nënshkruar 41 dhe sot kemi një numër rekord prej 322 kontratash. Interesimi i madh konfirmon se masa është e suksesshme dhe të gjitha përpjekjet tona për modernizimin e sektorit të bujqësisë japin rezultate të dukshme dhe të matshme. “Nga sot kemi 322 ekonomi të reja bujqësore që do ta zgjidhin përgjithmonë problemin e ujitjes”, theksoi ministri Nikolovski dhe sqaroi se bashkëfinancimi është 50% e shpenzimeve të miratuara, pra 55% për fermerët e rinj, 60% për zonat me aftësi të kufizuara, 65% për fermerët e rinj që kanë prodhim në zonat me aftësi të kufizuara dhe 75% në komunitete rurale të paarritshme.

“Më vjen mirë që marrëveshjet e nënshkruara janë nga të gjitha regjionet, në mbarë vendin, do të kemi ujitje efikase, kurse fermerët do të kenë shpenzim racional të burimeve ujore, do të zvogëlohen shpenzimet dhe do të rritet rendimenti”, përfundoi ministri Nikolovski.

Drejtori i Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural Nikica Baçovski tha se Agjencia njëkohësisht është duke punuar edhe me aplikacionet për subvencione të dorëzuara vitin e kaluar, aplikacioni për programin për pagesa direkte për vitin 2022 po ecën pa probleme, ndërsa pagesat tashmë janë duke u bërë nga fondi i sapokrijuar i ndërhyrjes nga i cili është paguar mbështetja financiare për sektorin e shpendëve.

“Sot janë paguar 1.000 aplikimet e para për subvencionimin e plehut organik, ndërsa në periudhën e ardhshme do të vijojë pagesa e mbështetjes financiare për sektorin e blegtorisë në pjesën e dorëzimit të qengjit në kapacitet e therjes dhe majmërisë së therur”, theksoi Baçovski dhe njoftoi se është në vazhdim harmonizimi me Komisionin Evropian të procedurave dhe procedurave për vënien në punë të 120 milionë eurove nga Fondi Evropian për Bujqësi dhe Zhvillim Rural – IPARD 3.

Sistemi me pika është teknologjia më moderne për ujitje efikase dhe rritje të rendimenteve, e cila kursen ujë, kohë dhe para.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu