СООПШТЕНИЕ - 30.05.2022 во 10:32
Преку Програмата за спроведување на интервентен фонд во земјоделството исплатени над 11 милиони денари


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралнот развој денес преку програмата за спроведување на интервентен фонд во земјоделството исплати 719 корисници со сума од 11.978.631,00 денари.

Првиот човек на АФПЗРР Бачовски информира :

“ Ова е втора по ред исплата по основ субвенција за набавено вештачко ѓубриво кое финансиски се поддржува преку Интервентниот фонд. Веќе имаме над 1800 производители на пченица, пченка, јачмен и сончоглед кои се поддржани со 27 милиони денари."


АФПЗРР и во наредниот период продолжува со имплементација на мерките од интервентниот фонд. Грижата за земјоделците останува во нашиот фокус, а крајната цел е зголемено домашно земјоделско производство.


Mbi 11 milionë denarë janë paguar përmes Programit për realizimin e fondit intervenues në bujqësiAgjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural sot përmes programit për realizimin e fondit intervenues në bujqësi ka paguar 719 shfrytëzues në vlerë prej 11.978.631,00 denarë.

Njeriu i parë i AMFBZHR Baçovski informon:

“Kjo është pagesa e dytë radhazi në bazë të subvencionimit për pleh të blerë, i cili mbështetet financiarisht përmes Fondit të Ndërhyrjes. Tashmë kemi mbi 1800 prodhues të grurit, misrit, elbit dhe lulediellit, të cilët janë mbështetur me 27 milionë denarë”.

AMFBZHR vazhdon edhe në periudhën e ardhshme me zbatimin e masave nga fondi i ndërhyrjes. Kujdesi për fermerët mbetet fokusi ynë dhe qëllimi përfundimtar është rritja e prodhimit bujqësor vendas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu