СООПШТЕНИЕ - 13.06.2022 во 17:51Првиот човек на Платежната Агенција Никица Бачовски заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски денеска ја посетија компанијата “ДПТУ АБГ Инвестмент Доо Валандово”. Управителот на компанијата Ристе Гошевски како млад земјоделец беше избран како соодветен апликант за грант од мерката за поддршка за поттикнување на земјоделското производство. На денешниот настан, директорот Никица Бачовски го врачи решението за исплата со кое се рефундираат трошоците направени за набавка на Мелачка за калинка Делта1 , Мелачка за калинка Ено 15 , Моторизирам резервоар за складирање со пумпа и инокс, наставка за дробилка со бункер за складирање , пумпа за преточување Л+ Д Енос 20 , центрифугален филтер со атом.пумпа , компресор , бочва Инокс 1000 л конус и 500 л конус и иноксен сад за ладење 1000 л .

Директорот Никица Бачовски изрази задоволство што мерките кои се имплементираат преку Агенцијата ги даваат посакуваните резултати. Преку ваквите инвестиции добиваме нови македонски брендови на преработки од овошје кои ќе се пласираат на домашните и странските пазари.
“Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во 2021 година склучи договори за финансиска поддршка со 265 млади земјоделци како поддршка за поттикнување на земјоделското производство. ДПТУ АБГ Инвестмент како компанија управувана од млад земјоделец е еден од добитниците кој успешно ја реализираше својата инвестиција која предвидува опрема за преработка на калинка. Поддршката е по принцип на грантирање од 100% на направените прифатливи трошоци, односно АФПЗРР ја финансира целата инвестиција која изнесува близу 630 илјади денари” - појаснува директорот Бачовски.

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој продолжува со поддршка на земјоделското производство и производството на храна со отворање на можности за финансиска поддршка преку националните програми и ИПАРД програма.

Njeriu i par i Agjencisë së Pagesave Nikica Baçovski së bashku me ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Ljupço Nikolovski sot kanë vizituar kompaninë “DPTU ABG Investment Doo Valandovo”. Menaxheri i kompanisë, Riste Gosevski, si fermer i ri, është përzgjedhur si aplikant përkatës për grant për masën mbështetëse për nxitjen e prodhimit bujqësor. Në manifestimin e sotëm drejtori Nikica Bachovski dorëzoi vendimin e pagesës me të cilin rimbursohen shpenzimet e bëra për blerjen e Mullirit të Shegës Delta1, Grirës së Shegës Eno 15, Depove Motorize me pompë dhe inoksit, zgjatim dërrmues me plesht për ruajtje, për transferim L. + D Enos 20, filtër centrifugale me pompë atomike, kompresor, fuçi koni Inox 1000 l dhe kon 500 l dhe ftohës inox 1000 l.
Drejtori Nikica Baçovski u shpreh i kënaqur që masat e realizuara përmes Agjencisë japin rezultatet e dëshiruara. Përmes investimeve të tilla fitojmë marka të reja maqedonase të përpunimit të frutave që do të plasohen në tregun vendor dhe të jashtëm.

“Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural në vitin 2021 ka nënshkruar marrëveshje për mbështetje financiare me 265 fermerë të rinj si mbështetje për nxitjen e prodhimit bujqësor. DPTU ABG Investment si kompani e menaxhuar nga një fermer i ri është një nga fituesit që ka realizuar me sukses investimin e saj i cili ofron pajisje për përpunimin e shegës. Mbështetja bazohet në parimin e dhënies 100% të shpenzimeve të pranueshme, gjegjësisht AFPZHR financon të gjithë investimin i cili kap shumën prej afro 630 mijë denarë”- sqaron drejtori Baçovski.

Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural vazhdon të mbështesë prodhimin bujqësor dhe prodhimin ushqimor duke hapur mundësi për mbështetje financiare përmes programeve kombëtare dhe programit IPARD.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu