СООПШТЕНИЕ - 17.06.2022 во 13:27Директорот на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски денескa беше во посета на корисник на мерката за поттикнување на земјоделското производство од програмата за рурален развој.
Ристе Коцев е успешен корисник на финансиска поддршка обезбедена од Агенцијата, во вид на грант за набавка на опрема за краварска фарма.

“ Нашиот денешен домаќин со потпишаниот договор за финанисиска поддршка има набавено опрема за неговата краварска фарма и тоа машина за молзење, цистерна за течно изгубривање, лактофризер, приколка и линија за производство на сточна храна. Целата инвестиција вреди околу милион денари и истата е поддржана од страна на АФПЗРР“ - истакна Бачовски.

Агенцијата за финансиска поддршка преку програмата за рурален развој силно ги поддржува сите апликанти чии проекти предвидуваат модернизација на нивното растително или сточарско производство. Со воведување на нови технологии се очекува забрзан раст на производството на храна и зголемена конкурентност на македонските земјоделци.

Drejtori i Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, Nikica Baçovski, sot ka vizituar një përfitues të masës për nxitjen e prodhimit bujqësor nga programi për zhvillim rural. Riste Kocev është përfitues i suksesshëm i mbështetjes financiare të ofruar nga Agjencia, në formë të grantit për prokurimin e pajisjeve për fermën e lopëve.

“Nkoqiri ynë aktual, me marrëveshjen e nënshkruar për mbështetje financiare, ka blerë pajisje për fermën e tij të lopëve, si një makinë mjelëse, një depozitë shtrydhëse të lëngjeve, një ngrirës qumështi, një rimorkio dhe një linjë të prodhimit të ushqimit. I gjithë investimi kap vlerën e rreth një milion denarë dhe është i mbështetur nga AFPZHR”, tha Baçovski.

Agjencia për Mbështetje Financiare përmes Programit për Zhvillim Rural mbështet fuqishëm të gjithë aplikantët, projektet e të cilëve parashikojnë modernizimin e prodhimit të tyre bimor apo blegtoral. Me futjen e teknologjive të reja, pritet rritje e përshpejtuar e prodhimit të ushqimit dhe rritje e konkurrencës së fermerëve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu