СООПШТЕНИЕ - 23.06.2022 во 07:52
Директорот на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски и заменик директорот на Земјоделскиот институт Душко Неделковски денес беа во посета на Институтот за ориз – Кочани каде најкарактеристична земјоделска култура е оризот. Кочани е познат како град на оризот – град на белото злато. Пределите околу Кочани имаат идеални услови за одгледување квалитетен ориз кои се од големо значење за нашата држава.
Посетата продолжи во истиот регион кај оризопроизводителот Орце Манев кој е добитник на комбајн за ориз. Орце Манев аплицирал на јавниот повик 03/2021 за финансиска поддршка во вид на ко-финансиранње на набавка на специјален комбајн за жнеење на ориз со сецкалици. Со склучениот договор Орце Манев добива државната финансиска поддршка близу 650 илјади денари за комбајн за жетва на ориз ” Донг Фенг “ односно 50% вкупната вредност на инвестиицјата.
Директорот на АФПЗРР Никица Бачовски истакна дека инвестициите во ваков вид на механизација ги намалува производните трошоци, а воедно го решава и проблемот со отпадот, односно оризовата слама.
”Оваа мерка по првпат се имплементираше минатата година. Истата беше вметната во програмата за рурален развој на барање на оризопроизводителите кои се и крајни корисници на поддршката. На минатогодишниот јавен повик аплицираа 25 оризопроизводители и со сите се склучени договори за финансиска поддршка. Ја користам приликата да ги повикам сите заинтересирани да аплицираат на актуелниот повик за набавка на комбајни за жнеење на ориз со сецкалици и сушари за ориз кој е објавен од страна на Агенцијата со краен рок за доствување на барање на 06.07.2022” – информираше Бачовски.

Drejtori i Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural Nikica Bachovski së bashku me ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujerave Ljupço Nikolovski dhe zëvendësdrejtorin e Institutit Bujqësor Dushko Nedelkovski sot vizituan Institutin e Orizit - Koçan ku bujqësia është më karakteristike. . Koçani njihet si qyteti i orizit – qyteti i arit të bardhë. Zonat përreth Koçanit kanë kushte ideale për kultivimin e orizit cilësor i cili është i një rëndësie të madhe për vendin tonë.
Vizita vazhdoi në të njëjtin rajon me prodhuesin e orizit Orce Manev, i cili është fitues i kombinatit të orizit. Orce Manev ka aplikuar në thirrjen publike 03/2021 për mbështetje financiare në formë të bashkëfinancimit të prokurimit të kombinatit special për vjeljen e orizit Me kontratën e lidhur, Orce Manev merr mbështetje financiare nga shteti prej afro 650 mijë denarë për vjelëse orizi “Dong Feng”, gjegjësisht 50% nga vlera e përgjithshme e investimit.
Drejtori I AFPZHR-së, Nikica Baçovski, theksoi se investimet në këtë lloj mekanizimi i zvogëlojnë kostot e prodhimit, dhe në të njëjtën kohë zgjidh problemin me mbeturinat, gjegjësisht kashtën e orizit.
Kjo masë u zbatua për herë të parë vitin e kaluar. Ai u përfshi në programin e zhvillimit rural me kërkesë të prodhuesve të orizit, të cilët janë edhe përdoruesit përfundimtarë të mbështetjes. Në thirrjen publike të vitit të kaluar aplikuan 25 prodhues të orizit dhe me të gjithë u nënshkruan marrëveshje për mbështetje financiare. Shfrytëzoj rastin t'i ftoj të gjithë të interesuarit që të aplikojnë në konkursin aktual për prokurimin e autokombajve të orizit dhe tharëse orizi, të cilin Agjencia e shpalli me afat për paraqitjen e kërkesës më 06.07.2022”, ka thënë Baçovski.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu