СООПШТЕНИЕ - 23.06.2022 во 11:16
Бачовски : Исплатени се субвенциите за произведен и продаден тутун за реколта 2021


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурланиот развој на сметките на 17.087 корисници , исплати 1.276.178.716,00 денари за произведен и продаден тутун од реколта 2021 година. Директорот на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој – Бачовски , информира дека станува збор за исплата на сите корисници на оваа подмерка кои правно законски ги исполниле условите за добивање на финансиска поддршка по оваа мерка.

„Средствата се веќе слеани на сметките на сите производители кои што произведениот тутун го предале во регистрираните откупни центри“ – информира Бачовски.

Се работи за висина на директни плаќања кои изнесуваат 80 денари по килограм за прва класа произведен и предаден тутун , 70 денари за втора класа и 60 денари за трета класа произведен и предаден тутун од реколта 2021 година.

Baçovski: Subvencionet për duhanin e prodhuar dhe të shitur për korrje 2021 janë paguar


Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, në llogaritë e 17.087 shfrytëzuesve, ka paguar 1.276.178.716,00 denarë për duhan të prodhuar dhe shitur nga korrja e vitit 2021. Drejtori i Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural - Baçovski, informoi se bëhet fjalë për pagesë për të gjithë shfrytëzuesit e kësaj nënmase, të cilët ligjërisht i kanë plotësuar kushtet për marrjen e mbështetjes financiare sipas kësaj mase.

Mjetet tashmë janë transferuar në llogaritë e të gjithë prodhuesve të cilët duhanin e prodhuar e kanë dorëzuar në qendrat blerëse të regjistruara - informoi Baçovski.

Bëhet fjalë për shumën e pagesave direkte që kapin vlerën prej 80 denarë për kilogram për duhan të prodhuar dhe dorëzuar të klasës së parë, 70 denarë për klasën e dytë dhe 60 denarë për duhanin e tretë të prodhuar dhe dorëzuar nga korrja e vitit 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu