СООПШТЕНИЕ - 27.06.2022 во 14:14Реализирана исплатата за заклани гоеници од програмата за спроведување на интервентен фонд во земјоделството

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој информира дека денеска е реализирана исплатата за подмерката од програмата за спроведување на интервентен фонд која предвидува дополнителна помош за свињарскиот сектор.
Имено, исплатени се 78.3 милиони денари како финансиска поддршка за одгледани и заклани гоеници во регистрирани кланични капацитети. Финансиската поддршка пропишана во интервентниот фонд изнесува 1500 денари по грло гоеница со тежина од над 90 килограми, а корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или заклале најмалку 5 гоеници во перидот од 1 февруари 2022 до 30 април 2022 година.
Дополнително во рамки на тековната реализација на интервентниот фонд, извршена е исплата и на 1538 баратели на финансиска поддршка за набавка на вештачки ѓубрива во висина од 22.4 милиони денари. Исто така, исплатени се и 9 производители на конзумни јајца со финансиска поддршка од 671 илјада денари по основ на финансиска поддршка за огледување на кокошки несилки.
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој продолжува со тековните исплати од програмите за директни плаќања, рурален развој и интервентниот фонд со цел оддржување и зголемување на земјоделското производство преку обезбедување на државна финаниска поддршка за земјоделските стопанства кои се занимаваат со растително и животинско производство.

Është realizuar pagesa për majmëruesit te therur nga programi për zbatimin fondit për intervenim në bujqësi.


Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural bën të ditur se sot është realizuar pagesa për nënmasën nga programi për realizimin e fondit intervenues që parasheh ndihmë shtesë për sektorin e derrave.
Përkatësisht, 78,3 milionë denarë janë paguar si mbështetje financiare për majmëri të edukuar dhe të therur në objektet e regjistruara të thertoreve. Mbështetja financiare e paraparë në fondin e intervenimit është 1500 denarë për kokë derri me peshë mbi 90 kg, ndërsa përfitues të kësaj nënmase janë ekonomitë bujqësore të cilat kanë rritur dhe shitur ose therur së paku 5 trashje në periudhën nga 1 shkurt 2022 deri në 30 prill 2022.
Po ashtu, në kuadër të realizimit të deritanishëm të fondit për intervenim, iu është bërë pagesë 1538 aplikuesve për mbështetje financiare për blerje të plehrave në vlerë prej 22,4 milionë denarë. Gjithashtu, 9 prodhues të vezëve të konsumit janë paguar me mbështetje financiare prej 671 mijë denarë në bazë të mbështetjes financiare për pula të pasqyruara.
Agjencia për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural vazhdon me pagesat korrente nga programet për pagesa direkte, zhvillim rural dhe fondin intervenues me qëllim të mbajtjes dhe rritjes së prodhimit bujqësor duke ofruar mbështetje financiare shtetërore për ekonomitë bujqësore që merren me kultura dhe kafshë. prodhimit.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu